ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report

Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt.

Abstract
Frontal lobe syndrome (FLS) is a clinical picture caused by damages due to reasons like prefrontal cortex cerebrovascular disease, tumor, infection or head trauma and displaying itself through distinct and permanent personality, social adaptation, and behavior changes. A 13-year-old, right-handed male case was in deep coma for 1.5 months after a traffic accident 28 months ago. His brain tomography revealed fractures in right orbital floor and anterior skull base, subarachnoid hemorrhage, right frontal contusion, left frontal epidural hematoma and pneumocephalus. Two months after the accident, case could perform simple commands and was right hemiplegic and motor aphasic. Motor deficit was treated through rehabilitation. His family was complaining about his hoarseness, inattentiveness, forgetfulness, overeating, meaningless crying, itchiness, nervosity, aggressiveness, swearing, and repeating the same sentence. In the examination, he had partial time orientation, intermediate self-care, increased euphoric, psychomotor activity, labile and inappropriate affect, disinhibition, no insight, hoarse voice, foul language, near-far memory disorder and impaired reading, writing, calculating and judging compared to his peers. FLS was considered for the patient. This case was reported since his daily-life activities considerably deteriorated due to FLS remaining as sequellae despite full recovery in deep coma and motor deficit, developing after head trauma.

Key words: frontal lobe, head trauma, disinhibitionKafa Travması Sonrası Gelişen Frontal Lob Sendromu: Olgu Sunumu

Ozet
Frontal lob sendromu (FLS) kişilik, sosyal uyum ve davranışta belirgin ve kalıcı değişikliklerle kendini gösteren, özellikle prefrontal korteksin serebrovasküler hastalık, tümör, enfeksiyon veya kafa travması gibi nedenlerle hasarlanması sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. 13 yaşında sağ elini kullanan erkek olgu, 28 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası 1,5 ay derin komada kalmış. Beyin tomografisinde sağ orbita tabanı ve ön kafa kaidesinde kırık, subaraknoid kanama, sağ frontalde kontüzyon alanları, sol frontal epidural hematom ve pnömosefali saptanmış. Kazanın ikinci ayında basit emirleri yerine getirebiliyor, sağ hemiplejik ve motor afazikmiş. Motor defisiti rehabilitasyonla düzelmiş. Ailesi, olgunun ses kısıklığı, dalgınlık, unutkanlık, çok yemek yeme, anlamsız ağlama, kaşıntı, sinirlilik, saldırganlık, aşırı küfür etme ve aynı cümleyi tekrarlamasından şikayetçiydi. Muayenede; zaman yönelimi kısmi, özbakımı orta, öforik, psikomotor aktivitesi artmış, duygulanımı oynak ve uygunsuz, dizinhibe, içgörüsü olmayan, küfürlü ve kısık sesle konuşan, yakın-uzak bellek bozukluğu olan olgunun okuma, yazma, hesaplama ve yargılaması yaşıtlarına göre bozuktu. Hastada FLS düşünüldü. Kafa travması sonrası gelişen derin koma ve motor defisitte tam düzelme olmasına karşın sekel olarak kalan FLS nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinin ileri derecede bozulmuş olması sebebiyle olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: frontal lob, kafa travması, dizinhibisyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Betül Çevik
Articles by Ali Yıldırım
Articles by Dürdane Aksoy
Articles by Erdal Özer
Articles by Semiha Kurt
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 5747
Downloaded: 4365


REFERENCES
1. Hariri AG, Öncü F, Karadað F. Ýki olgu nedeniyle frontal lob sendromu. Anadolu Psikiyatri Derg 2004; 5:179-187.
2. Kartalcý Þ, Ünal S, Özdemir S. Adli yönden frontal lob sendromu: Bir olgu sunumu. Anadolu Psikiyatri Derg 2011; 12:160-162.
3. Powell KB, Voeller KK. Prefrontal executive function syndromes in children. J Child Neurol 2004; 19:785-97. [Pubmed]   
4. Bonelli RM, Cummings JL. Frontal-subcortical circuitry and behavior. Dialogues Clin Neurosci 2007; 9:141-51. [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
5. Mesulam MM. Davranýþsal ve Kognitif Nörolojinin Ýlkeleri. ÝH Gürvit (Çev. Ed.), Ýstanbul: Yelkovan Yayýncýlýk, 2004, s.39-46.
6. Ertuðrul A. Davranýþýn Nörobiyolojik Temelleri. MO Öztürk, A Uluþahin (Eds.), Ruh Saðlýðý ve Bozukluklarý, on birinci baský, Ankara: Tuna Matbaacýlýk, 2011, s.27-51.
7. Ozan E, Deveci E, Kýrpýnar Ý, Tehli Ö. Olfaktor oluk meningiyomuna baðlý frontal lob sendromu: Gözden geçirme. Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:279-284.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354


Web Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=155354 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.155354


AMA (American Medical Association) Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354Vancouver/ICMJE Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2015), [cited April 01, 2020]; 16(3): 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354Harvard Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt (2015) [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anadolu Psikiyatri Derg, 16 (3), 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354Turabian Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. 2015. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (3), 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354Chicago Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. "[Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]." Anatolian Journal of Psychiatry 16 (2015), 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354MLA (The Modern Language Association) Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. "[Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]." Anatolian Journal of Psychiatry 16.3 (2015), 223-226. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.155354APA (American Psychological Association) Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt (2015) [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (3), 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354