ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study

Elif Ercan, Eyüp Sabri Ercan, Ülkü Akyol Ardıç, Semra Uçar.

Abstract
Objective: The aim of this study was to examine the psychometric properties of the Children Aggression Scale-Parent Version. CAS-P developed to help evaluate severity, frequency and diversity of aggressive behavior. Methods: The scale has 33 items representing five domains. The CAS-P was completed for 473 clinically referred children’s parents. Validity was evaluated by examining the relationship of CAS-P scores to other criteria parent rating scales and for the construct validity confirmatory factor analysis (CFA) was conducted. For the reliability the internal consistency were examined. Results: Consistent with previous research, confirmatory factor analysis of the CAS-P confirmed the good-fit of the original model (χ2=842.15; sd=302; χ2/sd)=2.7; RMSEA=0.069; CFI=0.96; NFI=0.95). In order to test the scale for construct validity, the Child Behavior Checklist/4-18 and DSM-IV based Behavior Disorder Screening and rating scale were administered to participants, and the correlations with clinical constructs were in the expected direction. Also the reliability analysis revealed that the CAS-P subscales demonstrated high internal consistency. Conclusion: In the light of the findings, it was concluded that the Turkish version of CAS-P could be used as a reliable and valid tool in research and treatment contexts.

Key words: aggression, scale, parental evaluation, reliability, validityÇocuklar için Saldırganlık Ölçeği Anne-Baba Formu: Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Ozet
Amaç: Bu araştırmada Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Anne-Baba Formunun (ÇSÖ-ABF) psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçek, saldırgan davranışların şiddetini, sıklığını, yaygınlığını ve çeşitliliğini ölçmek için geliştirilmiştir. Yöntem: ÇSÖ-ABF, 33 madde ve beş alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçek, saldırgan davranışlar gösteren, tanı ve tedavi için çocuk psikiyatrisi kliniğine yönlendirilen 473 ilköğretim öğrencisinin anne-babalarına uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliği kriter ölçeklerle ilişkileri incelenerek saptanmış ve yapı geçerliliği bağlamında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenilirlik içinse iç tutarlılık hesaplanmıştır. Bulgular: Önceki araştırma sonuçları ile tutarlı biçimde, ÇSÖ-ABF için yapılan doğrulayıcı faktör analizi, özgün ölçekle örtüşen iç yapıyı doğrulamıştır (χ2=842.15; sd=302; χ2/sd)=2.7; RMSEA=0.069; CFI=0.96; NFI=0.95). Katılımcılara, ÇSÖ-ABF’nin yanı sıra, yapı geçerliliği bağlamında, 4-18 yaşları arasındaki çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği ve dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği uygulanmış ve beklenen yönde ilişkiler bulunmuştur. Güvenilirlik analizleri de, ÇSÖ-ABF’nin iç tutarlılığı yüksek alt boyutlara sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç: Araştırmanın bulgularına göre, ÇSÖ-ABF’nin Türkçe formunun araştırma ve tedavi alanında kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, ölçek, anne baba değerlendirmesi geçerlilik, güvenilirlik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Elif Ercan
Articles by Eyüp Sabri Ercan
Articles by Ülkü Akyol Ardıç
Articles by Semra Uçar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3338
Downloaded: 890
Cited: 0


REFERENCES
1. Harnett NE. Aggression in Psychiatrically Disordered Children and Adolescent. Maryland: University of Maryland, 1992.
2. Haapasalo J, Tremblay RE. Physically aggressive boys from ages 6 to 12: Family background, parenting behavior, and prediction of delinquency. J Consult Clin Psychol 1994; 62(Suppl.5):1044-1052. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
3. Loeber R, Dishion T. Early predictors of male delinquency: A review. Psychol Bull 1983; 94(Suppl.1):68-99. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
4. Berkowitz L. Pain and aggression:some findings and implications. Motiv Emot 1993; 17:277-293. [DOI via Crossref]   
5. Farrington D. Antisocial personality from childhood to adulthood. The Psychologist 1991; 4:389-394.
6. Loeber R, Hay D. Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood. Annu Rev Psychol 1997; 48:371-410. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
7. Miles SR, Tharp AT, Stanford M, Sharp C, Menefee D, Kent TA. Emotion dysregulation mediates the relationship between traumatic exposure and aggression in healthy young women. Pers Indiv Differ 2015; 76:222-227. [DOI via Crossref]   
8. Halperin JM, McKay KE, Newcorn JH. Development, reliability, and validity of the children's aggression scale-parent version. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002; 41(Suppl.3):245-252. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
9. Connor DF, Steingard RJ, Cunningham JA, Anderson JJ, Mellani RH. Proactive and reactive aggression in referred children and adolescents. Am J Orthopsychiatry 2004; 74(suppl.2):129-136. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
10. Amerikan Psikiyatri Birliði. Mental Bozukluklarýn Tanýsal ve Sayýmsal El Kitabý (DSM-IV). E Köroðlu (Çev. Ed.), fourth ed., Ankara: Hekimler Yayýn Birliði, 1994.
11. Gökler B, Ünal F, Pehlivantürk B. Okul çaðý çocuklarý için duygulaným bozukluklarý ve þizofreni çizelgesi - þimdi ve yaþam boyu þekli- Türkçe uyarlamasýnýn geçerlik ve güvenirliði. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 2004; 3(Suppl.11):109-116.
12. Turgay A. Çocuk ve Ergenlerde Davraným Bozukluklarý için DSM-IV'e Dayalý Tarama ve Deðerlendirme Ölçeði. Toronto: Integrative Therapy Institute, 1995.
13. Ercan ES, Amado S, Somer O, Çýkoðlu S. Dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu ve yýkýcý davraným bozukluklarý için bir test bataryasý geliþtirme çabasý. Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi 2001; 8(Suppl.3):132-144.
14. Achenbach T, Edelbrock C. Manual for the Child Behavior Checklist and Child Behavior Profile. Burlington: University of Vermont Department of Psychiatry, 1983.
15. Achenbach T. Integrative Guide for the 1991 CBCL/4-18, YSR and TRF Profiles. Burlington: Department of Psychiatry University of Vermont, 1991.
16. Achenbach T, Rescorla L. Manual for the ASEBA school-age forms and profiles. Burlington: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, and Families, 2001. 17 Erol N, Arslan B, Akçakýn M. The adaptation and standardization of the child behavior checklist among 6-18 year-old Turkish children, in Eunethydis. IJ Sergeant (Ed.), European Approaches to Hyperkinetic Disorder, Zurich: Fotorotor Egg, 1995. [PMC Free Fulltext]   
18. Erol N, Þimsek Z. Çocuk ve gençlerde ruh saðlýðý: Yeterlik alanlarý, davranýþ ve duygusal sorunlarýn daðýlýmý. N Erol, C Kýlýç, M Ulusoy, M Keçeci, Z Þimþek (Eds.), Türkiye Ruh Saðlýðý Profili Raporu, Ankara, T.C. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Eksen Tanýtým, 1998, p.25-75.
19. Bollen KA, Long SJ. Introduction. KA Bollen, SJ Long (Eds.), Testing Structural Equation Models, California: Sage Publications, 1995, p.1-10.
20. Þimþek ÖF. Yapýsal Eþitlik Modellemesine Giriþ (Temel Ýlkeler ve LISREL Uygulamalarý). Ankara: Ekinoks, 2007.
21. Nivette AE, Eisner M, Malti T, Ribeaud D. Sex differences in aggression Among children of low and high gender inequality backgrounds: A comparison of gender role and sexual selection theories. Aggres Behav 2014; 40:451-464. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar. [Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 77-82. Turkish. doi:10.5455/apd.180426


Web Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar. [Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=180426 [Access: June 27, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.180426


AMA (American Medical Association) Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar. [Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 77-82. Turkish. doi:10.5455/apd.180426Vancouver/ICMJE Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar. [Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2016), [cited June 27, 2019]; 17(Supplement 1): 77-82. Turkish. doi:10.5455/apd.180426Harvard Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar (2016) [Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]. Anadolu Psikiyatri Derg, 17 (Supplement 1), 77-82. Turkish. doi:10.5455/apd.180426Turabian Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar. 2016. [Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 17 (Supplement 1), 77-82. Turkish. doi:10.5455/apd.180426Chicago Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar. "[Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]." Anatolian Journal of Psychiatry 17 (2016), 77-82. Turkish. doi:10.5455/apd.180426MLA (The Modern Language Association) Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar. "[Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]." Anatolian Journal of Psychiatry 17.Supplement 1 (2016), 77-82. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.180426APA (American Psychological Association) Style

Elif Ercan, Eyup Sabri Ercan, Ulku Akyol Ardic, Semra Ucar (2016) [Children Aggression Scale-Parent Version (CAS-P): Turkish validity and reliability study]. Anatolian Journal of Psychiatry, 17 (Supplement 1), 77-82. Turkish. doi:10.5455/apd.180426

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]