ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children

Zehra Çalışkan, Meral Bayat.

Abstract
Objective: This study was conducted to determine the effect of interactive education with group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children by using pre-post test with control group experimental design. Methods: The study was conducted with 62 mothers have intellectually disabled children between 15th September 2010 and 30th May 2011. An education about difficulties and coping strategies was given to the study group mothers as 6 sessions (every session is for 35-45 minutes) by using interactive methods. Before and after the study, Family Burden Evaluation Scale for Families of Child with Intellectual Disabilities and Family Support Scale were practiced with mothers in the study and control groups. Results: It is determined that family burden mean score was decreased, family support median score was increased in the study group mothers after the education. Also, there was a negative and poor level meaningful relation between total family support and total family burden scores in the study group mothers after the education. Conclusions: The education given by the nurses was effective on decreasing family burden and increasing family support in mothers have intellectually disabled children. It is suggested that education should be given regularly and constantly and mothers who live same problems should be supported by being together.

Key words: Family burden, family education, family support, group interaction, intellectually disabled childZihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinde eğitim ve grup etkileşiminin aile yükü ve aile desteğine etkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışma, zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinde, grup etkileşimi ile birlikte verilen interaktif eğitimin, annelerin aile yükleri ve aile desteklerine olan etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma 15 Eylül 2010-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında, zihinsel yetersiz çocuğu olan 62 anne (31 çalışma, 31 kontrol) ile yapılmıştır. Çalışma grubundaki annelere, interaktif eğitim yaklaşımı kullanılarak altı oturumda (her oturum ortalama 35-45 dakika), yaşadıkları güçlükler ve baş etme yollarına yönelik eğitim verilmiştir. Çalışma ve kontrol grubundaki annelere eğitim öncesi ve sonrasında, Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği ve Aile Destek Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Eğitim sonrası, çalışma grubundaki annelerin aile yükü puan ortalamalarının azaldığı (p<0.001), aile destek puan ortancalarının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca eğitim sonrası çalışma grubundaki annelerin, toplam aile destek ile toplam aile yükü puanları arasında negatif yönde, zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: Zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerine, hemşireler tarafından verilen eğitimin, annelerin aile yüklerinin azalmasında ve aile desteklerinin artmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Eğitimlerin düzenli ve sürekli yapılması ile benzer sorunları yaşayan annelerin bir araya getirilerek desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile desteği, aile eğitimi, aile yükü, grup etkileşimi, zihinsel yetersizliği olan çocuk


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zehra Çalışkan
Articles by Meral Bayat
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2389
Downloaded: 586
Cited: 0


REFERENCES
1. Akkök F. Farklý özelliðe sahip olan çocuk aileleri ve ailelerle yapýlan çalýþmalar. A Ataman (Ed.), Özel Eðitime Giriþ, Ankara: Gündüz Eðitim Yayýncýlýk, 2003:121-142.
2. Emerson E. Mothers of children and adolescents with intellectual disability: social and economic situation, mental health status, and the selfassessed social and psychological impact of the child's difficulties. J Intellect Disabil Res 2003; 47:385-399. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
3. Okanlý A, Ekinci M, Gözüaðca D, Sezgin S. Zihinsel engelli çocuða sahip ailelerin yaþadýklarý psikososyal sorunlar. Uluslar Arasý Ýnsan Bilimleri Dergisi 2004; 1-8.
4. Karadað G. Engelli çocuða sahip annelerin yaþadýklarý güçlükler ile aileden algýladýklarý sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009; 8:315-322.
5. Sarý HY. Zihinsel engelli çocuðu olan ailelerde aile yüklenmesi. C.Ü. Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 11:1-7.
6. Kahriman Ý, Bayat M. Özürlü çocuða sahip ebeveynlerin yaþadýklarý güçlükler ve algýladýklarý sosyal destek düzeyleri. Özveri Dergisi 2008; 5:1-10.
7. Raina P, O'Donnell M, Schwellnus H, Rosenbaum P, King G, Brehaut J. et al. Caregiving process and caregiver burden: Conceptual models to guide research and practice. BMC Pediatrics 2004; 4:1-13. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
8. Olsson MB, Hwang CP. Depression in mothers and fathers of children with intellectual disability. J Intellect Disabil Res 2001; 45:535-543. [DOI via Crossref]   
9. Çetinkaya Z, Öz F. Serebral palsili çocuðu olan annelerin bilgi gereksinimlerinin karþýlanmasýna planlý bilgi vermenin etkisi. C.Ü. Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 4:44-51.
10. Hastings RP, Beck A. Practitioner review: Stress intervention for parents of children with intellectual disabilities. J Child Psychol Psychiatyry 2004; 45:1338-1349. [DOI via Crossref]   
11. Yýldýrým F, Conk Z. Zihinsel yetersizliði olan çocuða sahip anne/babalarýn stresle baþa çýkma tarzlarýna ve depresyon düzeylerine planlý eðitimin etkisi. C.Ü. Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 9:1-10.
12. Uyaroðlu A, Bodur S. Zihinsel yetersizliði olan çocuklarýn anne babalarýnda kaygý düzeyi ve bilgilendirmenin kaygý düzeyine etkisi. TAF Preventine Medicine Bulletin 2009; 8:405-412.
13. Türkiye Ýstatistik Kurumu. Ýstatistiklerle Kadýn 2012. http://www.tuik.gov.tr/PreNewsLettersdo?id=13458 (Eriþim Tarihi:28.03.2014)
14. Sarý HY, Baþbakkal Z. Zihinsel yetersiz çocuðu olan aileler için aile yükü deðerlendirme ölçeðinin geliþtirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11:86-95.
15. Kaner S. Aile destek ölçeði faktör yapýsý, güvenirlik ve geçerlik çalýþmalarý. Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Özel Eðitim Dergisi 2003; 4:57-72.
16. Ohaeri JU. The burden of care giving in families with a mental illness: a review of 2002. Curr Opin Psychiatry 2003; 16:457-465. [DOI via Crossref]   
17. Keskin G, Bilge A, Engin E, Dülgerler Þ. Zihinsel engelli çocuðu olan anne babalarýn kaygý, anne baba tutumlarý ve baþa çýkma stretejileri açýsýndan deðerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:30-37.
18. Sarý HY, Baþer G, Turan JM. Experiences of mothers of children with Down Syndrome. Paediatric Nursing 2006; 18:29-32. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
19. Data SS, Russell PSS, Gopalakrishna SC. Burden among the caregivers of children with ýntellectual disability: associations and risk factors. J Learn Disabil 2002; 6:337-350.
20. Lunsky Y, Benson BA. Association between perceived social support and strain, and positive and negative outcome for adults with mild ýntellectual disability. J Intellect Disabil Res 2001; 45:106-114. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
21. Skok A, Harvey D, Reddýhough D. Perceived stress, perceived social support, and wellbeing among mothers of school-aged children with cerebral palsy. J Intellect Dev Disabil 2006; 31:53-57. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
22. Gupta VB. Comparison of parenting stress in different developmental disabilities. J Dev Phys Disabil 2007; 19:417-425. [DOI via Crossref]   
23. Sarý H, Baþbakkal Z. Burden of mothers of children with intellectual disability in Turkey. Int J Disabil Hum Dev 2009; 8:393-400. [DOI via Crossref]   
24. Hadadian A. Stress and social support in fathers and mothers of young children with and without disabilities. Early Education and Development 1994; 5:226-235. [DOI via Crossref]   
25. White N, Hastings RP. Social and professional support for parents of adolescents with severe ýntellectual disabilities. J Appl Res Intell Disabil 2004; 17:181-190. [DOI via Crossref]   
26. Kýrbaþ Z, Özkan H. Down sendromlu çocuklarýn annelerinin aile iþlevlerini algýlama ve sosyal destek düzeylerinin deðerlendirilmesi. Ýzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Derg 2013; 3:171-180.
27. Kaner S. Engelli Çocuklarý Olan Ana-Babalarýn Algýladýklarý Stres, Sosyal Destek ve Yaþam Doyumlarýnýn Ýncelenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projesi Kesin Raporu, Ankara, 2004, s.22-45.
28. Ersoy Ö, Çürük N. Özel gereksinimli çocuða sahip annelerde sosyal desteðin önemi. Aile ve Toplum 2009; 5:104-110.
29. Kurt AS, Tekin A, Koçak V, Kaya Y, Özpulat Ö, Önat H. Zihinsel engelli çocuða sahip anne babalarýn karþýlaþtýklarý güçlükler. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2008; 17:158-163.
30. Allen S. M, Ciambrone D, Welch LC. Stage of life course and social support as a mediator of mood state among persons with disability. J Aging Health 2000; 13:318-342. [DOI via Crossref]   
31. Bryant R. Family-centered care of the child with chronic ýllness or disability. Hockenberry-Wilson (Ed.), Wong's Nursing Care of Infants and Children, eighth ed., Canada, 2007, p.950-951.
32. Dunn ME, Burbine T, Bowers CA, Dunn ST. Moderators of stress in parents of children with autism. Community Ment Health J 2001; 37:39-52. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
33. Sivrikaya T, Tekinarslan Ý. Zihinsel yetersizliði olan çocuða sahip annelerde stres, sosyal destek ve aile yükü. Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Özel Eðitim Dergisi 2013; 14:17-29.
34. Beþer N, Ýnci F. Zihinsel engelli çocuðu olan ailelere verilen grup danýþmanlýðýnýn etkinliðinin deðerlendirilmesi. Psikiyatri Hemþireliði Dergisi 2014; 5:84-91.
35. Bilge A, Buruntekin F, Demiral O, Özer G, Keleþ B, Yalçýn E, ve ark. Engelli yakýnlarýna verilen 'stresle baþetme ve yaþam doyumunu arttýrma' eðitiminin etkinliðinin belirlenmesi. Gümüþhane Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Dergisi 2014; 3:610-621.
36. Carona C, Crespo C, Canavarro MC. Similarities amid the difference: Caregiving burden and adaptation outcomes in dyads of parents and their children with and without cerebral palsy. Res Dev Disabil 2013; 3:882-893. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat. [The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(3): 214-222. Turkish. doi:10.5455/apd.184412


Web Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat. [The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=184412 [Access: May 23, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.184412


AMA (American Medical Association) Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat. [The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(3): 214-222. Turkish. doi:10.5455/apd.184412Vancouver/ICMJE Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat. [The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2016), [cited May 23, 2019]; 17(3): 214-222. Turkish. doi:10.5455/apd.184412Harvard Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat (2016) [The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]. Anadolu Psikiyatri Derg, 17 (3), 214-222. Turkish. doi:10.5455/apd.184412Turabian Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat. 2016. [The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]. Anatolian Journal of Psychiatry, 17 (3), 214-222. Turkish. doi:10.5455/apd.184412Chicago Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat. "[The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]." Anatolian Journal of Psychiatry 17 (2016), 214-222. Turkish. doi:10.5455/apd.184412MLA (The Modern Language Association) Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat. "[The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]." Anatolian Journal of Psychiatry 17.3 (2016), 214-222. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.184412APA (American Psychological Association) Style

Zehra Caliskan, Meral Bayat (2016) [The effect of education and group interaction on the family burden and support in the mothers of intellectually disabled children]. Anatolian Journal of Psychiatry, 17 (3), 214-222. Turkish. doi:10.5455/apd.184412

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]