ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center

Özlem Bağ, Sevay Alşen Güney.

Abstract
Objective: Child Advocacy Centers (CAC) are multidisciplinary centers that evaluate child sexual abuse (CSA) cases. In Turkey, CACs, first in Ankara, has been established all around the country. This study is conducted to evaluate the CSA cases’ demographic findings, admission types, diagnosis and outcomes in the first year of İzmir CAC. Methods: The data of 943 cases were evaluated retrospectively and 848 child diagnosed as CSA were accepted as the study group. Descriptive statistical analysis were performed. Results: The mean age of the study group was 14.1±3.3 with female/male ratio 5.73. The most common presentation type was sexual abuse due to peer relations of adolescent girls. The most frequent admission type was by law enforcement while the most common presentation by medical services was from psychiatry clinics. The 60% of the study group defined CSA with contact while 27% defined penetration. The perpetrators were frequently (60%) recognized persons before CSA, most of them were friend/boyfriends and darlings. The frequency of incest cases was 10.7%. The most frequent perpetrator of incest cases were fathers. The 99% of perpetrators were males in the study group while 100% in the incest group. Forty eight percent of the study group required forensic examination but the diagnostic value was 32%. Discussion: CACs are functional centers in evaluating child sexual abuse cases in a multidisciplinary approach. As the most common type of admissions is sexual abuse due to peer relations in adolescents, we suggest that preventive social works should focus on this issue.

Key words: sexual abuse, childhood, Child Advocacy CentersÇocuk izlem merkezinde cinsel istismarın değerlendirilmesi: Tek merkezin bir yıllık deneyimi

Ozet
Amaç: Çocuk izlem merkezleri (ÇİM), çocuğa yönelik cinsel istismarın (Cİ) yönetiminde çalışan multidisipliner merkezlerdir. Türkiye’de, ilki Ankara’da olmak üzere kurulan ÇİM’ler giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma, İzmir Çocuk İzlem Merkezi’nin ilk bir yıl içinde hizmet verdiği Cİ olgularının başvuru şekillerini, başvuru nedenlerini, tanılarını ve ÇİM’de geçirdiği işlemleri değerlendirmek üzere planlanmıştır. Yöntem: Merkezimize Kasım 2012-Ekim 2013 tarihleri arasında başvuran 943 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş ve cinsel istismar tanısı konan 848 olgu çalışmaya alınmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel analiz yapılmıştır. Bulgular: Olguların ortalama yaşı 14.1±3.3; kız/erkek oranı 5.73 olarak bulundu. En sık başvuru nedeninin ergen kızlar ve akran ilişkileri şeklinde olduğu görüldü. Olguların büyük çoğunluğunun kolluk kuvvetleri aracılığı ile başvurduğu görülürken, sivil başvuruların en sık nedeninin psikiyatri polikliniklerinden yönlendirilme olduğu saptandı. Olguların %60’ı temas içeren Cİ tanımlarken, %27’sinde penetrasyon saptandı. Çalışma grubunda istismarcıların %80.5’i çocuğun daha önceden tanıdığı bireylerdi. En sık istismar eden kişilerin ise arkadaş/erkek arkadaş ve sevgili olduğu görüldü. Aile içi Cİ (ensest) oranı %10.7 olarak bulundu. Aile içi Cİ’de en sık istismarcının öz baba olduğu görüldü. İstismar eden kişilerin %99’u erkekti, ensest grubunda bu oran %100’dü. Çalışma grubunun %48’i adli muayene edilirken, muayene bulgularının sadece olguların %32’sinde tanı koydurucu özellikte olduğu saptandı. Tartışma: ÇİM’ler çocuğun cinsel istismarının yönetiminde multidisipliner yaklaşımlarıyla işlevsel çalışmalar yürütmektedir. Cinsel istismara en sık uğrayan grubun kız ergenler olması ve en sık cinsel istismarın akran ve arkadaşlar ile olan ilişkilerde ortaya çıkması nedeniyle, bu yaş grubunun, cinsel istismar ve değişen yasalarla birlikte hukuki sonuçları konusunda bilgilendirmesinin, en önemli önleyici çalışma olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, çocukluk, Çocuk İzlem Merkezi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Özlem Bağ
Articles by Sevay Alşen Güney
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1578
Downloaded: 576
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney. [The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 62-68. Turkish. doi:10.5455/apd.214951


Web Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney. [The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=214951 [Access: February 19, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.214951


AMA (American Medical Association) Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney. [The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 62-68. Turkish. doi:10.5455/apd.214951Vancouver/ICMJE Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney. [The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2017), [cited February 19, 2019]; 18(1): 62-68. Turkish. doi:10.5455/apd.214951Harvard Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney (2017) [The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]. Anadolu Psikiyatri Derg, 18 (1), 62-68. Turkish. doi:10.5455/apd.214951Turabian Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney. 2017. [The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (1), 62-68. Turkish. doi:10.5455/apd.214951Chicago Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney. "[The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]." Anatolian Journal of Psychiatry 18 (2017), 62-68. Turkish. doi:10.5455/apd.214951MLA (The Modern Language Association) Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney. "[The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]." Anatolian Journal of Psychiatry 18.1 (2017), 62-68. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.214951APA (American Psychological Association) Style

Ozlem Bag, Sevay Alsen Guney (2017) [The evaluation of child sexual abuse in child advocacy center: one year experience of a single center]. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (1), 62-68. Turkish. doi:10.5455/apd.214951

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 16 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]