ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form

Arkun Tatar.

Abstract
Objective: There is not great number of Turkish personality tests developed or adapted based on five factor model. For this reason, Big Five Personality Questionnaire (B5KT-50-Tr) was translated into Turkish. Consequently, B5KT-50-Tr and Five Factor Personality Inventory Short Form (5FPI-SF) were applied to the same group and constructs and factors of these two test were compared by various procedures. In this way we aimed to reveal the similarities and differences of two tests. Methods: The study was carried out in two phases and with two separate studies. In the first phase of the study B5KT-50-Tr was translated into Turkish. A total of 1167 people, 589 women and 578 men ranging in age from 18 to 70 participated in this study. Out of these participants 98 people took part in the test- retest study. In the second phase of the study both tests were administered and the total number of participants were 1463, 786 women and 677 men, ranging in age from 18 to 80. Results: In the translation study B5KT-50-Tr explained 35.58% of the total variance by five factors and CFA results showed model fit. Internal consistencies of the factors of the test were calculated between 0.65 and 0.79, and test-retest coefficients were between 0.55 and 0.80. As for the comparison study, B5KT-50-Tr explained 36.10% of the total variance and 5FPI-SF explained 32.11% of the total variance. According to the results of CFA both tests showed model fit at a close level to each other. Internal consistencies of the factors of B5KT-50-Tr were between 0.68 and 0.79, and for 5FPI-SF were between 0.68 and 0.85. The correlation coefficients of the factors of the two test with each other were found between 0.51 and 0.66. Although there was no difference between IRT item parameter values between two tests, mean factor scores of all factors were found different. Conclusion: Translation study show that B5KT-50-Tr has met the basic psychometric requirements. As for the comparison study, it has been observed that the tests are largely similar in terms of the features compared. The obtained results are discussed in terms of the details.

Key words: Big-Five Personality Questionnaire, Short-Form Five Factor Personality Inventory, five-factor model of personality, personality inventoryBüyük Beş-50 Kişilik Testinin Türkçeye Çevirisi ve Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu ile Karşılaştırılması

Ozet
Amaç: Beş Faktör Kişilik Modeline dayalı olarak geliştirilmiş veya çevrilmiş az sayıda Türkçe kişilik testi vardır. Bu nedenle bu çalışmada, önce Büyük Beş-50 Kişilik Testi (B5KT-50-Tr) Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra B5KT-50-Tr ile Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu (5FKE-KF) aynı grup üzerinde uygulama yapılarak, testlerin yapıları ve faktörleri birçok işlemle karşılaştırılmıştır. Bu yolla iki testin birbirlerine göre benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma iki aşama ve iki ayrı çalışmayla yürütülmüştür. Birinci aşamada B5KT-50-Tr çevri çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmaya 18-70 yaşları arasında 589 kadın, 578 erkek olmak üzere toplam 1167 kişi katılmıştır. Bu katılımcıların 98'i tekrar test çalışmasında da yer almıştır. İkinci aşamada ise iki test birlikte uygulanmıştır. Bu çalışmaya ise 18-80 yaşları arasında 786 kadın, 677 erkek olmak üzere toplam 1463 kişi katılmıştır. Bu katılımcıların 202'si tekrar test çalışmasında da yer almıştır. Sonuçlar: Çeviri çalışmasında B5KT-50-Tr'nin beş faktörle toplam varyansın %35.58'ini açıkladığı DFA sonuçlarına göre de model uyumu gösterdiği görülmüştür. Testin faktörlerinin 0.65-0.79 arasında iç tutarlılık, 0.55-0.80 arasında da test-tekrar test bağıntıları hesaplanmıştır. Karşılaştırma çalışmasında ise B5KT-50-Tr, toplam varyansın %36.10'unu ve 5FKE-KF, toplam varyansın %32.11'ini açıklamıştır. DFA sonuçlarına göre ise iki test de birbirine yakın düzeyde model uyumu göstermiştir. Faktörlerin iç tutarlılıkları B5KT-50-Tr için 0.68-0.79, 5FKE-KF için 0.68-0.85 arasında hesaplanmıştır. İki testin faktörlerinin birbirleri ile bağıntıları ise 0.51-0.66 arasında bulunmuştur. Testler arasında MYK madde parametre değerleri açısından farklılık görülmezken, faktör puan ortalamaları açısından tüm faktörlerde fark bulunmuştur. Tartışma: Çeviri çalışmasında B5KT-50-Tr'nin temel psikometrik gereklilikleri karşıladığı görülmüştür. Karşılaştırma çalışmasında ise karşılaştırılan özellikler açısından testlerin büyük oranda birbirine benzediği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, ayrıntılar açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Beş-50 Kişilik Testi, kişilik testi, Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Formu, B5KT-50-Tr, 5FKE-KF


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Arkun Tatar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4114
Downloaded: 2523


How to Cite this Article
Pubmed Style

Arkun Tatar. [Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61. Turkish. doi:10.5455/apd.220580


Web Style

Arkun Tatar. [Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=220580 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.220580


AMA (American Medical Association) Style

Arkun Tatar. [Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61. Turkish. doi:10.5455/apd.220580Vancouver/ICMJE Style

Arkun Tatar. [Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2017), [cited April 01, 2020]; 18(1): 51-61. Turkish. doi:10.5455/apd.220580Harvard Style

Arkun Tatar (2017) [Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]. Anadolu Psikiyatri Derg, 18 (1), 51-61. Turkish. doi:10.5455/apd.220580Turabian Style

Arkun Tatar. 2017. [Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (1), 51-61. Turkish. doi:10.5455/apd.220580Chicago Style

Arkun Tatar. "[Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]." Anatolian Journal of Psychiatry 18 (2017), 51-61. Turkish. doi:10.5455/apd.220580MLA (The Modern Language Association) Style

Arkun Tatar. "[Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]." Anatolian Journal of Psychiatry 18.1 (2017), 51-61. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.220580APA (American Psychological Association) Style

Arkun Tatar (2017) [Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form]. Anatolian Journal of Psychiatry, 18 (1), 51-61. Turkish. doi:10.5455/apd.220580