ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder

Lara Utku İnce, Lale Gönenir Erbay.

Abstract
Objective: Although there are studies in the literature focusing on the relationship between neurosteroids and psychiatric disorders, the studies on patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) are limited in number. Nevertheless, allopregnanolone, a neurosteroid, in OCD patients has not been investigated in this limited number of studies. Allopregnanolone is considered to have a role in the pathogenesis of many psychiatric disorders. Accordingly, the present study aimed to investigate the relationship between the neurosteroid allopregnanolone and OCD. Methods: The study included 40 OCD patients diagnosed based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) diagnostic criteria and 40 healthy control subjects. The study participants completed the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Taking the diurnal rhythm of neurosteroids into consideration, blood samples for determination of plasma allopregnanolone levels were obtained from all patients and controls between 09:00 and 10:00 in the morning after 12 hours of fasting, tobacco abstinence, and 30 minutes of resting period. Plasma allopregnanolone level was analyzed using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: No significant difference was determined between the patient and control groups regarding serum allopregnanolone levels. Evaluation of the allopregnanolone levels of the patients for each obsession type according to its presence and absence revealed no significant difference in any of them. Evaluation of the allopregnanolone levels of the patients for each compulsion type according to its presence and absence revealed that the allopregnanolone level of the patients with counting-organizing compulsive behavior was lower than that of those without. Discussion: Although there was no difference between OCD patients and controls regarding plasma allopregnanolone level, it is difficult to make a conclusion that allopregnanolone level does not play a role in the etiopathogenesis of disease. Conducting further studies, which would analyze allopregnanolone level in materials other than plasma such as cerebrospinal fluid using multiple analyses and separately evaluates females and males with higher number of patients, is of importance to enlighten at least some aspects of allopregnanolone-OCD relationship. Moreover, significantly lower plasma allopregnanolone level particularly in a single type of compulsion brings in mind again the suggestion that different etiopathogenesis might have a role in the symptom subtypes of OCD, which has begun to be discussed in the recent years.

Key words: Obsessive-compulsive disorder, allopregnanolone, neurosteroidsİlaç kullanmayan ve eş tanısı olmayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında plasma allopregnanolon düzeyleri

Ozet
Amaç: Literatürde nörosteroid ve psikiyatrik bozuklukların ilişkisine yönelik çalışmalar olsa da, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında yapılmış az sayıda çalışma vardır. Çalışmalar incelendiğinde OKB hastalarında bir nörosteroid olan allopregnanolon düzeylerinin araştırılmadığı görülmektedir. Allopregnanolonun birçok psikiyatrik bozukluğun patogenezinde etkisinin olduğu düşünülmektedir. Biz de çalışmamızda bir nörosteroid olan allopregna-nolon ve OKB arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Çalışmamızın bulgularının bozukluğun etiyopatogenezinin aydınlatılmasına ışık tutacağını ve belki de bu konunun aydınlatılmasına katkıda bulunacak yeni çalışmalarla bera-ber potansiyel yeni tedavi hedefleri belirlenmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Yöntem: Çalışmaya DSM-5 tanı ölçütlerine göre 40 OKB hastası ve 40 sağlıklı gönüllü alındı. Katılımcılara Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Değerlendirme Ölçeği ve Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Değerlendirme Ölçeği uygulandı. Allopreg-nanolon için kan örnekleri hasta ve kontrol gruplarından nörosteroidlerin diurnal ritmi olduğu düşünülerek sabah 09:00-10:00 arasında, 12 saatlik açlık, tütün perhizi ve 30 dakikalık dinlenme sonrası alındı. Plasma allopregnano-lon düzeyi ELISA yöntemiyle analiz edildi. Bulgular: Allopregnanolon düzeyleri açısından gruplar arasında istatis-tiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. OKB belirti alt tipleri kendi içinde incelendiğinde obsesyon türleri arasında allopregnanolon düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmazken, kompulsiyon türlerinden sayma ve düzen kompul-siyonları olanlarda olmayanlara göre allopregnanolon düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük oldu-ğu görüldü. Tartışma: Çalışmamızda OKB hastaları ve kontrol grubu arasında allopregnanolon düzeyleri açısından fark gözlenmemiş olsa da, tam olarak bozukluğun etiyopatogenezine katılmadığını söylemek zordur. Erkek ve kadınların ayrı değerlendirildiği, daha fazla hasta ile, plazma dışında BOS gibi farklı materyallerden çoklu analizlerle yapılacak çalışmalar, allopregnanolon-OKB ilişkisinin bazı yönlerinin aydınlatılması açısından önemli görünmekte-dir. Ayrıca sayma-düzen kompulsiyonu olanlarda olmayanlara göre allopregnanolon düzeylerinin anlamlı derecede düşük olması bu konuda daha önce yapılan hayvan çalışmasını desteklemektedir. Ayrıca kompulsif belirtilerden sadece bir kompulsiyon tipinde anlamlı düşüklük gözlenmesi özellikle son yıllarda tartışılmaya başlanan OKB’nin belirti alt tiplerinde farklı etiyopatogenezlerin rolü olabileceği düşüncesini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Obsesif-kompulsif bozukluk, allopregnanolon, nörosteroid


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Lara Utku İnce
Articles by Lale Gönenir Erbay
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2525
Downloaded: 789
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay. Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 435-442. doi:10.5455/apd.283095


Web Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay. Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=283095 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.283095


AMA (American Medical Association) Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay. Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 435-442. doi:10.5455/apd.283095Vancouver/ICMJE Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay. Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 435-442. doi:10.5455/apd.283095Harvard Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay (2018) Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 435-442. doi:10.5455/apd.283095Turabian Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay. 2018. Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 435-442. doi:10.5455/apd.283095Chicago Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay. "Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 435-442. doi:10.5455/apd.283095MLA (The Modern Language Association) Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay. "Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 435-442. Print. doi:10.5455/apd.283095APA (American Psychological Association) Style

Lara Utku Ince, Lale Gonenir Erbay (2018) Plasma allopregnanolone levels in drug-free, comorbidity-free obsessive-compulsive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 435-442. doi:10.5455/apd.283095

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]