ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Çallı, Nurullah Bolat.

Abstract
Objective: To evaluate the relationships between alexithymic personality traits and meta-cognitive problems, and psychological and behavioral problems associated with alexithymia in adolescents. Methods: This cross-sectional study was conducted on 570 high school students (58% female, n=331; 42% male, n=239) in five high schools in İstanbul. Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Meta-Cognition Questionnaire for Children and Adolescent (MCQ-C) and Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) were used. The parents were asked to complete Socio-demographic Questionnaire. Statistical analysis was performed with SPSS 24 program and statistical significance level was set at p<0.05 and p<0.001. Results: There was no significant difference in terms of age between the alexithymia group (58% female, n=63; 42% male, n=46) and the comparison group (58% female, n=268; 42% male, n=193). Also, there was no significant relationship between gender and alexithymia. Negative meta-worry, supersti-tion beliefs, punishment and responsibility beliefs and total meta-cognitive problem scores of the alexithymia group were significantly higher than comparison group. SDQ total problem scores, attention deficit and hyperactivity scores, peer problems, conduct and emotional problem scores were significantly higher; pro-social behavior scores were significantly lower in the alexithymia group compared to the comparison group. Total TAS-20 scores were positively correlated with total MCQ-C scores and total SDQ scores, significantly. Additionally, total scores of the MCQ-C and SDQ significantly predict the alexithymia. Conclusion: Meta-cognition abilities have functions in checking and regulating the emotions as well as regulating the cognitive processes. It should be kept in mind that the core feature of the individuals with alexithymia is the lack of identifying and expressing emotions, therefore it may be suggested that meta-cognitive problems increase the risk of alexithymia. In addition, the results indicated that alexithymia is frequently associated with attention deficit and hyperactivity, emotional and behavioral problems in adolescents. These results indicate that focusing on meta-cognitive errors may increase the effectiveness of treatment of the adolescents with alexithymia. Additionally, mental and behavioral problems accompanying the alexithymia should not be overlooked.

Key words: Alexithymia, meta-cognition, behavior, emotionİstanbul ilinde öğrenim gören lise öğrencilerinde aleksitimi karakter özellikleri ile üst biliş özellikleri ve ruhsal sorunlar arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ozet
Amaç: Ergen yaş grubunda aleksitimi karakter özelliğine sahip olma durumları ile üst biliş sorunları arasındaki ilişki-yi incelemek ve de aleksitimiye eşlik eden ruhsal ve davranışsal sorunları belirlemektir. Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu araştırma İstanbul’da beş liseden 570 ergenle (%58 kız, s=331; %42 erkek, s=239) yapılmıştır. Katılımcılara Toronto Aleksitimi Ölçeği 20 Soruluk Formu (TAÖ-20), Üst Biliş Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu (ÜBÖ-ÇE) ile Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) uygulanmıştır. Ailelerden sosyodemografik bilgi formunu doldurmaları istenmiştir. İstatis-tiksel analizler SPSS 24 programı ile yapılmış ve anlamlılık değeri p<0.05 ve p<0.001 olarak kabul edilmiştir. Bulgu-lar: Aleksitimi grubu (%58 kız, s=63; %42 erkek, s=46) ile karşılaştırma grubu (%58 kız, s=268; %42 erkek, s=193) arasında yaş açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Cinsiyet ve aleksitimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Aleksitimi grubunun ÜBÖ-ÇE olumsuz üst endişeler, batıl inanç, ceza ve sorumluluk inançları ve üst biliş toplam sorun puanları, karşılaştırma grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Aleksitimi grubunun GGA toplam sorun puanları, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik puanları, akran, davranış ve duygusal sorun puanları yaşıtlarına göre anlamlı derecede yüksek; olumlu özelliği ölçen sosyal davranış puanları ise anlamlı derecede düşük bulunmuştur. TAÖ-20 ile ÜBÖ-ÇE ve GGA toplam puanları arasında anlamlı korelasyon saptanmıştır. Ek olarak, ÜBÖ-ÇE ve GGA toplam sorun puanlarının aleksitimiyi anlamlı olarak yordadığı gözlenmiştir. Sonuç: Üst bilişin, bilişsel süreçleri düzenlemenin yanı sıra, duyguları değerlendirme ve düzenleme işlevi de vardır. Aleksitimi karakter özelliğine sahip bireylerin ana sorunu duyguları tanıma ve ifade etme zorluğu olduğundan, üst biliş sorunlarının aleksitimi riskini artırdığı düşünülebilir. Ek olarak aleksitimi ergenlerde, dikkat eksikliği ve hareketlilik, duygusal ve davranışsal sorunlar ile sık birliktelik göstermektedir. Bu sonuçlar aleksitimi karakter özelliğine sahip ergenlerin üst bilişsel hatalarının ele alınmasının tedavi etkinliğini artırabileceğini, ek olarak eşlik eden ruhsal ve davranışsal sorunların gözden kaçırılmaması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, üst biliş, davranış, emosyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gizem Uzal
Articles by Mesut Yavuz
Articles by Burak Akdeniz
Articles by Selda Çallı
Articles by Nurullah Bolat
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2495
Downloaded: 741
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat. [Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 478-484. Turkish. doi:10.5455/apd.289804


Web Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat. [Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=289804 [Access: June 27, 2019]. Turkish. doi:10.5455/apd.289804


AMA (American Medical Association) Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat. [Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 478-484. Turkish. doi:10.5455/apd.289804Vancouver/ICMJE Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat. [Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 478-484. Turkish. doi:10.5455/apd.289804Harvard Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat (2018) [Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 478-484. Turkish. doi:10.5455/apd.289804Turabian Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat. 2018. [Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 478-484. Turkish. doi:10.5455/apd.289804Chicago Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat. "[Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 478-484. Turkish. doi:10.5455/apd.289804MLA (The Modern Language Association) Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat. "[Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 478-484. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.289804APA (American Psychological Association) Style

Gizem Uzal, Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Selda Calli, Nurullah Bolat (2018) [Investigating the relationships between alexithymia characteristics, meta-cognitive features and mental problems in high school students in İstanbul]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 478-484. Turkish. doi:10.5455/apd.289804

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]