ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?

Aysun Demir Özdemir, Leman İnanç, Merih Altıntaş, Hüseyin Güleç, Ümit Başar Semiz.

Abstract
Objectives: The aim of this study is to investigate the association of treatment adherence, quality of life and insight among bipolar disorder and schizophrenia patients who are in remission and to reveal which variables predict the treatment adherence. Methods: We conducted a cross sectional study with 150 schizophrenia and 150 bipolar disorder patients in remission. The patients were administered Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), the Schedule for Assessing the Three Components of Insight (SAI), World Health Organization Questionnaire on Quality of Life: Short Form (WHOQOL-BREF), Medication Adherence Rating Scale (MARS). We compared WHOQOL-BREF scores of the bipolar and schizophrenia patients. We checked the correlation between SAI scores and BPRS scores as well as between SAI scores and WHOQOL-BREF scores for both groups. We set MARS results (adherent vs. non-adherent) as a dependent variable and conducted logistic regression with all the clinical variables available to find a predictor for treatment adherence. Results: WHOQOL-BREF scores were found to be similar and positively correlated with insight for both groups. BPRS scores were found to be negatively correlated with insight for both groups. SAI treatment acceptance was found to be the only predictor of treatment adherence independent of the other clinical variables. Discussion: A strong positive rela-tionship between insight and treatment adherence suggests that treatment adherence of patients with good insight is better. The positive relationship between insight and quality of life shows that insight is an important factor in terms of quality of life and reveals the importance of insight oriented therapies.

Key words: Treatment adherence, schizophrenia, bipolar disorder type I, insight, quality of lifeRemisyondaki şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında tedavi uyumu ve iç görü, yaşam kalitesi ile ilişkili midir?

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, remisyon dönemindeki şizofreni ve bipolar I bozukluk hastalarında tedavi uyumunun, iç görü ve yaşam kalitesi ile ilişkisini açıklamak ve bu değişkenlerin tedavi uyumunu hangi ölçüde yordadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Remisyondaki 150 şizofreni ve 150 bipolar bozukluk hastasıyla kesitsel bir çalışma yapıldı. Hastalara İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği, Mini Uluslararası Psikiyatrik Görüşme (MINI), Kısa Psiki-yatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu, MARS Tıbbi Tedaviye Uyum Oranı Ölçeği uygulandı. Bipolar ve şizofreni hastalarının yaşam kalitesi puanlarını karşılaştırdık. İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği puanları ile KPDÖ puanları arasındaki korelasyonun yanı sıra iç görü puanları ile yaşam kalitesi skorları arasındaki korelasyonu kontrol ettik. Bağımlı bir değişken olarak MARS sonuçlarını değerlendirerek, tedavi uyumu için bir öngördürücü olup olmadığını araştırmak amacıyla, tüm klinik değişkenleri içerecek şekilde lojistik regresyon uyguladık. Bulgular: Yaşam kalitesi ölçeği puanlarının iki grup için de benzer ve iç görü ile pozitif korele olduğu bulundu. KPDÖ puanlarının her iki grup için de iç görüyle negatif korele olduğu bulundu. İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği tedavi kabulü alt ölçeği, diğer klinik değiş-kenlerden bağımsız olarak tedaviye uyumun tek göstergesi olarak bulunmuştur. Tartışma: İç görü ve tedavi uyumu arasında güçlü pozitif ilişki, iç görüsü iyi olan hastaların tedaviye uyumlarının daha iyi olduğunu düşündürmektedir. İç görü ve yaşam kalitesi arasındaki pozitif ilişki iç görünün yaşam kalitesi açısından önemli bir etken olduğunu göstermekte ve iç görü kazandırmaya yönelik terapilerin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tedavi uyumu, Şizofreni, bipolar I bozukluk, içgörü, yaşam kalitesi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aysun Demir Özdemir
Articles by Leman İnanç
Articles by Merih Altıntaş
Articles by Hüseyin Güleç
Articles by Ümit Başar Semiz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2328
Downloaded: 659
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz. Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 443-450. doi:10.5455/apd.290161


Web Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz. Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=290161 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.290161


AMA (American Medical Association) Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz. Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 443-450. doi:10.5455/apd.290161Vancouver/ICMJE Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz. Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited June 27, 2019]; 19(5): 443-450. doi:10.5455/apd.290161Harvard Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz (2018) Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (5), 443-450. doi:10.5455/apd.290161Turabian Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz. 2018. Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 443-450. doi:10.5455/apd.290161Chicago Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz. "Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 443-450. doi:10.5455/apd.290161MLA (The Modern Language Association) Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz. "Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?." Anatolian Journal of Psychiatry 19.5 (2018), 443-450. Print. doi:10.5455/apd.290161APA (American Psychological Association) Style

Aysun Demir Ozdemir, Leman Inanc, Merih Altintas, Huseyin Gulec, Umit Basar Semiz (2018) Are treatment adherence and insight related to quality of life in patients with schizophrenia and bipolar disorder in remission?. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (5), 443-450. doi:10.5455/apd.290161

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]