ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale

Mehmet Emin Demirkol, Hüseyin Güleç, Soner Çakmak, Zeynep Namlı, Medine Yazıcı Güleç, Nazmiye Güçlü, Lut Tamam.

Abstract
Objective: Suicidal rates are increasing rather than decreasing. In the case of suicide, the evaluations of individuals at the time of consult are vital for both the patient and the clinician. In this study, it was aimed to investigate the validity and reliability of the Turkish version of the Psychache Scale used in the evaluation of suicidal behavior and/or suspected individuals. Methods: The study was carried out with 106 inpatients and outpatients with major depressive disorder who were treated in Çukurova University School of Medicine Department of Psychiatry and 94 healthy controls. In addition to Turkish version of the Psychache Scale, Beck Depression Inventory, Beck Hopeless-ness Scale, Beck Suicidal Ideation Scale, and Visual Analogue Scale were administered to the patient and control groups. The scales were filled in by the participants. Results: Cronbach alpha coefficient was 0.98 in the internal consistency and item-total score correlation coefficients were between 0.80-0.92. In the exploratory factor analysis, a one-factor solution was obtained and the eigenvalue was 10.09, explaining 77.60% of the total variance. The factor loadings of the Psychache Scale items ranged from 0.73 to 0.93. According the discriminant function analysis, it was determined that the patient group and the healthy group, suicide attempted and non-attempted patient

Key words: psychache, Psychache Scale, suicidePsikolojik Acı Ölçeği Türkçe Formunun güvenirliği ve geçerliliği

Ozet
Amaç: İntihar hızı azalmak bir yana gittikçe artmaktadır. İntihar olgusunda, kişilerin başvuru anındaki değerlendir-meleri hem hasta, hem de klinisyen için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu çalışmada intihar davranışı ve/veya şüphesi ile başvuran bireylerin değerlendirmesinde kullanılan Psikolojik Acı Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerli-lik ve güvenilirliğini incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalık-ları Anabilim Dalı’na başvuran, yatarak ve ayaktan tedavi gören 106 majör depresif bozukluk hastası ile 94 sağlıklı kontrol örneklem grubunu oluşturmuştur. Katılımcılara Psikolojik Acı Ölçeği ile beraber Beck Depresyon Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği ve Görsel Ağrı Skalası uygulanmıştır. Ölçekler katılımcılar tarafından doldurulmuştur. Bulgular: Psikolojik Acı Ölçeğinin iç tutarlılık analizinde Cronbach alfa katsayısı 0.98, madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0.80-0.92 arasında bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde tek faktör-lü çözüm elde edilmiştir, özdeğeri 10.09’dur, toplam varyansın %77.60’ını açıklamaktadır. Psikolojik Acı Ölçeğinin maddelerinin faktör yükleri 0.73-0.93 arasında bulunmuştur. Diskriminant fonksiyon analizine göre, ölçeğin hasta grubu ile sağlıklı grubu, intihar girişimi olan ve olmayan hasta grupları ve üç grup birlikte alındığında da her grubu başarılı oranda (sırasıyla, doğruluk oranları %90.00; %65,10; %74.50) sınıflandırdığı saptanmıştır. Sonuç: Psikolo-jik Acı Ölçeği Türkçe formunun güvenilir ve geçerli olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik acı, Psikolojik Acı Ölçeği, intihar


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Emin Demirkol
Articles by Hüseyin Güleç
Articles by Soner Çakmak
Articles by Zeynep Namlı
Articles by Medine Yazıcı Güleç
Articles by Nazmiye Güçlü
Articles by Lut Tamam
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 527
Downloaded: 252
Cited: 0

How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam. [Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 1): 14-20. Turkish. doi:10.5455/apd.292935


Web Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam. [Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=292935 [Access: December 13, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.292935


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam. [Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(Supplement 1): 14-20. Turkish. doi:10.5455/apd.292935Vancouver/ICMJE Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam. [Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2018), [cited December 13, 2018]; 19(Supplement 1): 14-20. Turkish. doi:10.5455/apd.292935Harvard Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam (2018) [Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg, 19 (Supplement 1), 14-20. Turkish. doi:10.5455/apd.292935Turabian Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam. 2018. [Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 1), 14-20. Turkish. doi:10.5455/apd.292935Chicago Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam. "[Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]." Anatolian Journal of Psychiatry 19 (2018), 14-20. Turkish. doi:10.5455/apd.292935MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam. "[Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]." Anatolian Journal of Psychiatry 19.Supplement 1 (2018), 14-20. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.292935APA (American Psychological Association) Style

Mehmet Emin Demirkol, Huseyin Gulec, Soner Cakmak, Zeynep Namli, Medine Yazici Gulec, Nazmiye Guclu, Lut Tamam (2018) [Reliability and validity study of the Turkish Version of the Psychache Scale]. Anatolian Journal of Psychiatry, 19 (Supplement 1), 14-20. Turkish. doi:10.5455/apd.292935

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]