ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality

Fikret Ferzan Gıynaş, Medine Yazıcı Güleç, Özlem Kazan Kızılkurt, Yücel Yılmaz, Serhat Çıtak, Hüseyin Güleç.

Abstract
Objectives: The aim of this study is to investigate the level of personality organization in obsessive-compulsive disorder (OCD), to determine the effect of personality organization dimensions on functioning, and to show the rela-tion with insight important in DSM-5. Methods: One hundred patients with OCD diagnosed according to DSM-5 were included in the study. Yale Brown Obsessive-Compulsive Disorder Questionnaire (Y-BOCS), Personality Organization Diagnosis Form (PODF) and Global Assessment of Functioning (GAF) scales were administered to all participants. Correlation analysis was performed to test the relationship between total insight score and the PO dimensions with global functionality level in patients with OCD. Hierarchical linear regression models were conducted. After controlling other variables, the predictability of PODF components on global functionality was assessed. Results: In the neurotic personality spectrum of individuals with OCD 24%, 62% were in the spectrum of borderline personality organization, and 14% were in the spectrum of psychotic personality organization. Corre-lation analyses showed that the total GAF and Y-BOCS insight scores were positively correlated with the total score on the PODF mature defenses and the total PODF identity score, but negatively correlated with the total score from the PODF primitive defenses and the total PODF reality testing score. In the hierarchical regression model in which functionality was a dependent variable, the Y-BOCS insight score, the total score from PODF primitive defenses, and the total PODF reality testing score were inverse predictors of global functioning, and the total PODF score from mature defenses predicted global functioning in a linear direction. Discussion: It was concluded that dimen-sions of the PODF (with the exception of identity dimension) could be used to predict functionality, even if it was a confounding factor with insight. The variable of insight in OCD was a concept that differs from the reality-testing dimension. Assessing the level of personality organization in patients with OCD will help to create areas that can be remediated in the design of functionality and treatment plans.

Key words: functionality, insight, object relations, obsessive-compulsive disorder, personality organizationObsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi ve kişilik örgütlenmesinin işlevsellikle ilişkisi

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) kişilik örgütlenmesini araştırmak, kişilik örgütlen-me düzeylerinin işlevsellik üzerindeki etkisini belirlemek ve DSM-5’te önemli olan iç görü ile ilişkisini göstermektir. Yöntem: Çalışmaya, DSM-5’e göre OKB tanısı konmuş toplam 100 hasta alındı. Tüm katılımcılara Yale Brown Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği (Y-BOCS), Kişilik Örgütlenmesi Tanı Formu (KÖTF) ve İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi (İGD) ölçekleri uygulandı. Toplam iç görü puanı, kişilik örgütlenmesi boyutları ve işlevsellik düzeyi arasındaki ilişkiyi test etmek için korelasyon analizi yapıldı. Hiyerarşik lineer regresyon modelleri oluşturuldu. Diğer değişkenleri kontrol ettikten sonra, KÖTF bileşenlerinin global işlevsellik üzerindeki öngörülebilirliği değerlendirildi. Bulgular: OKB hastalarının 24%’ünün nevrotik, 62%’sinin sınır, 14%’ünün psikotik kişilik örgütlenmelerinde yer aldığı saptandı. Korelasyon analizlerinde, toplam İGD ve Y-BOCS iç görü puanlarının, KÖTF olgun savunmalar puanı ve KÖTF kimlik puanı ile pozitif korelasyon gösterdiği, ancak KÖTF ilkel savunmaları puanı ve KÖTF gerçeği değerlendirme puanı ile negatif korelasyon gösterdiği bulundu. İGD düzeyinin bağımlı değişken olarak alındığı hiye-rarşik regresyon modelinde iç görü boyutunun pozitif yönde yordayıcı olduğu, bununla birlikte iç görüden bağımsız olarak, PODF ilkel savunmalar puanı ve KÖTF gerçeği değerlendirme puanının ters yönde, KÖTF olgun savunma puanı toplam puanın doğrusal yönde yordayıcı olduğu görülmüştür. Tartışma: İç görünün ve iç görüden bağımsız olarak kişilik örgütlenmesi boyutlarının (kimlik boyutu hariç) OKB’de işlevselliği yordayabileceği sonucuna varılmış-tır. Ayrıca iç görü yapısının, gerçeği değerlendirme yapısından farklı bir kavram olabileceği desteklenmektedir. OKB hastalarında kişilik örgütlenmesinin değerlendirilmesi, işlevsellik ve kişiye özgü tedavi planlarının tasarımında iyileş-tirilebilecek alanlarının yaratılmasında önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: İşlevsellik, içgörü, nesne ilişkileri, obsesif kompulsif bozukluk, kişilik örgütlenmesi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fikret Ferzan Gıynaş
Articles by Medine Yazıcı Güleç
Articles by Özlem Kazan Kızılkurt
Articles by Yücel Yılmaz
Articles by Serhat Çıtak
Articles by Hüseyin Güleç
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1813
Downloaded: 580
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Giynas FF, Gulec MY, Kizilkurt OK, Yilmaz Y, Citak S, Gulec H. Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 38-46. doi:10.5455/apd.300344


Web Style

Giynas FF, Gulec MY, Kizilkurt OK, Yilmaz Y, Citak S, Gulec H. Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=300344 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.300344


AMA (American Medical Association) Style

Giynas FF, Gulec MY, Kizilkurt OK, Yilmaz Y, Citak S, Gulec H. Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 38-46. doi:10.5455/apd.300344Vancouver/ICMJE Style

Giynas FF, Gulec MY, Kizilkurt OK, Yilmaz Y, Citak S, Gulec H. Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited June 27, 2019]; 20(1): 38-46. doi:10.5455/apd.300344Harvard Style

Giynas, F. F., Gulec, . M. Y., Kizilkurt, . O. K., Yilmaz, . Y., Citak, . S. & Gulec, . H. (2019) Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (1), 38-46. doi:10.5455/apd.300344Turabian Style

Giynas, Fikret Ferzan, Medine Yazici Gulec, Ozlem Kazan Kizilkurt, Yucel Yilmaz, Serhat Citak, and Huseyin Gulec. 2019. Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 38-46. doi:10.5455/apd.300344Chicago Style

Giynas, Fikret Ferzan, Medine Yazici Gulec, Ozlem Kazan Kizilkurt, Yucel Yilmaz, Serhat Citak, and Huseyin Gulec. "Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 38-46. doi:10.5455/apd.300344MLA (The Modern Language Association) Style

Giynas, Fikret Ferzan, Medine Yazici Gulec, Ozlem Kazan Kizilkurt, Yucel Yilmaz, Serhat Citak, and Huseyin Gulec. "Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality." Anatolian Journal of Psychiatry 20.1 (2019), 38-46. Print. doi:10.5455/apd.300344APA (American Psychological Association) Style

Giynas, F. F., Gulec, . M. Y., Kizilkurt, . O. K., Yilmaz, . Y., Citak, . S. & Gulec, . H. (2019) Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 38-46. doi:10.5455/apd.300344

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]