ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them

Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan.

Cited by (2)

Abstract
Objective: The main purpose of the study is to evaluate the job satisfaction and stress of the health professionals working in a state hospital according to their sociodemographic characteristics and to reveal whether there are any relations between them. Methods: Data have been obtained by means of a form including Minnesota Job Satisfaction Scale, Perceived Job Stress Scale and sociodemographic variables on totally 180 health professionals who are employed in Sivas Numune Hospital. Findings: In our study, it was evaluated that the job satisfaction points of the males were higher when compared to females, those of post-graduates were higher than those of graduates and undergraduates and those of doctors were higher than those of nurses in a statistically important level. The external satisfaction points of the group over 45 when compared to that of the group under 34 and those of other health professionals when compared to nurses were found to be statistically higher. It was found that job stress points of women were higher compared to males, those of the graduates of secondary education, undergraduates and graduates were higher than those of postgraduates, and the job stress points of the nurses were higher than those of doctors and other health professionals. There is a meaningful negative correlation between job satisfaction and job stress. No statistically important difference was found with reference to their marital status, whether they have children and their work years. Results: In our study, job satisfaction and job stress of the health care professionals were studied sociodemographically. In healthcare institutions, besides the satisfaction of the patients, it is also important to deal with and find solutions to the problems of the health care personnel for the establishment of job satisfaction and eliminate job stress.

Key words: Health professionals, job satisfaction, job stressSağlık çalışanlarının iş doyumu ile algılanan iş stresi ve aralarındaki ilişki

Ozet
Amaç: Çalışmanın temel amacı, bir devlet hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumlarını ve iş streslerini sosyodemografik özelliklerine göre değerlendirmek ve aralarında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Veriler Sivas Numune Hastanesi’nde çalışan toplam 180 sağlık çalışanında Minnesota İş Doyumu Ölçeği, Algılanan İş Stresi Ölçeği ve sosyodemografik değişkenleri içeren bir form doldurularak elde edildi. Bulgular: Çalışmamızda erkeklerde kadınlara göre, lisansüstü mezunlarında ön lisans ve lisans mezunlarına göre, hekimlerde hemşirelere göre iş doyumu puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Kırk beş yaşından büyük yaş grubunda 34 yaşından küçük yaş grubuna göre ve diğer sağlık çalışanlarında hemşirelere göre dış doyum puanları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Kadınlarda ve hemşirelerde iş stresi puanları diğer gruplardan yüksek, lisansüstü mezunlarında düşük bulunmuştur. İş doyumu ile iş stresi arasında anlamlı düzeyde negatif bir korelasyon vardır. Sonuç: Çalışmamızda sağlık çalışanlarının iş doyumu ve iş stresi sosyodemografik olarak incelenmiştir. Sağlık kurumlarında hasta memnuniyetinin yanı sıra, çalışanların sorunlarıyla ilgilenilmesi ve çözüm üretilmesi iş doyumunun sağlanması ve iş stresinin giderilmesi için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, iş doyumu, iş stresi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Etem Erdal Erşan
Articles by Gülay Yıldırım
Articles by Orhan Doğan
Articles by Selma Doğan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 10797
Downloaded: 1830
Cited: 2


REFERENCES
1. Sevimli F, Ýþcan ÖF. Bireysel ve iþ ortamýna ait etkenler açýsýndan iþ tatmini. Ege Akademik Bakýþ. 2005;5/1-2:55-64.
2. Rinehart JS, Short P. Job satisfaction and empowerment among teacher leaders, reading recovery teachers and regular classroom teachers. Education. 1994;114(4):570-80.
3. Gürsel M, Izgar H, Altýnok V, Kesici Þ. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Ýþ Doyumu. Konya, Star Ofset Basým, 2003.
4. Draper J, Halliday D, Jowett S, Norman I, Watson R, Wilson-Barnett J, et al. NHS cadet schemes: student experience, commitment, jobsatisfaction and job stress. Nurse Educ Today.2004;24:219-28. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
5. Baycan AF. Analysis of Several Effects of Job Satisfaction between Different Occupational Groups. Boðaziçi University Institute of Social Science, Ýstanbul, 1985.
6. Baltaþ Z. Standardization of the Perceived Stress Scale: perceived stress in Turkish middle managers. Stress and Anxiety Research Society 19. International Conference, Boðaziçi University, Ýstanbul, 1998.
7. Kuzulugil Þ. Kamu hastaneleri çalýþanlarýnda iþ tatminini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araþtýrma. Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Dergisi. 2012;41:129-41.
8. Kocabýyýk ZO, Çakýcý E. Saðlýk çalýþanlarýnda tükenmiþlik ve iþ doyumu. Anadolu Psikiyatri Derg. 2008;9:132-8.
9. Havle N, Ýlnem MC, Yener F, Gümüþ H. Ýstanbul’da çalýþan psikiyatristlerde tükenmiþlik, iþ doyumu ve bunlarýn çeþitli deðiþkenlerle iliþkisi. Düþünen Adam. 2008;21:4-13.
10. Akbolat M, Iþýk O, Uðurluoðlu Ö. Saðlýk çalýþanlarýnýn kontrol odaðý, iþ doyumu, rol belirsizliði ve rol çatýþmasýnýn karþýlaþtýrýlmasý. HÜ ÝÝBF Dergisi. 2011;29:23-48.
11. Yaþan A, Eþsizoðlu A, Yalçýn M, Özkan M. Job satisfaction, anxiety level and associated factors in a group of residents in a university hospital.Dicle Med J. 2008;35:228-33.
12. Yýlmaz Z, Murat M. Ýlköðretim okulu yöneticilerinin iþ doyumlarý ile örgütsel stres kaynaklarý arasýndaki iliþki. Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008;18:204.
13. Tözün M, Çulhacý A, Ünsal A. Aile hekimliði sisteminde birinci basamak saðlýk kurumlarýnda çalýþan hekimlerin iþ doyumu (Eskiþehir). TAF Prev Med Bull. 2008;7:377-84.
14. Çam O, Akgün E, Gümüþ AB, Bilge A, Keskin GÜ. Bir ruh saðlýðý ve hastalýklarý hastanesinde çalýþan hekim ve hemþirelerin klinik ortamlarýný deðerlendirmeleri ile iþ doyumlarý arasýndaki iliþkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Derg.2005;6:213-20.
15. Kahraman G, Engin E, Dülgerler Þ, Öztürk E. Yoðun bakým hemþirelerinin iþ doyumlarý ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011;4:12-18.
16. Yýldýz N, Kanan N. Yoðun bakým ünitelerinde çalýþan hemþirelerde iþ doyumunu etkileyen faktörler. Yoðun Bakým Hemþireliði Dergisi.2005;9:8-13.
17. Özaltýn H, Kaya S, Demir C, Özer M. Türk silahlý kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf tabiplerinin iþ doyum düzeylerinin deðerlendirilmesi. Gulhane Med J. 2002;44:423-7.
18. Gölbaþý Z, Kelleci M, Doðan S. Relationships between coping strategies, individual characteristics and job satisfaction in a sample of hospital nurses: cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2008;45:1800-6. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
19. Kurçer MA. Harran Üniversitesi Týp Fakültesi hekimlerinin iþ doyumu ve tükenmiþlik düzeyleri. Harran Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi.2005;2:10-5.
20. Þanlý S. Adana Ýlinde Çalýþan Polislerin Ýþ Doyumu ve Tükenmiþlik Düzeylerinin Bazý Deðiþkenler Açýsýndan Deðerlendirilmesi. Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Adana, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
21. Tan MN, Özçakar N, Kartal M. Resident doctors' professional satisfaction and its effect on their lives. Marmara Medical Journal. 2012;25:20-5.
22. Tokmak C, Kaplan Ç, Türkmen F. Ýþ koþullarýnýn saðlýk çalýþanlarýnda yol açtýðý stres üzerine Sivas’ta bir araþtýrma. Ýþletme Araþtýrmalarý Dergisi. 2011;3:49-68.
23. Topuz A. Hemþirelerde Rol Çatýþmasý ve Rol Belirsizliði, Ýþ Stresi ve Aralarýndaki Ýliþkinin Belirlenmesi. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, 2006.
24. Özmutaf NM. Örgütlerde insan kaynaklarý ve stres: Ampirik bir yaklaþým. EÜ Su Ürünleri Dergisi. 2006;75-80.
25. Koç ÞR. Saðlýk Çalýþanlarýnda Ýþ Stresi (Acil Servis Örneði). Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ýstanbul, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
26. Ekinci Y. Ýlköðretim Okulu Yöneticilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Göre Öðretmenlerin Ýþ Doyumu ve Ýþ Stresinin Karþýlaþtýrýlmasý. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
27. Altundaþ O. Poliste Ýþ Stresi ve Ýþ Tatmini. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.

This Article Cited By the following articles

Level of Job Satisfaction Among Organ Transplant Coordinators and Difficulties Experienced by Them
Transplantation Proceedings 2019; 51(7): 2198.

1
 
Genç Akademisyenlerde Muskuloskeletal Ağrı, Aleksitimi ve Psikososyal Faktörler Arasındaki İlişki
2019; (): .

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan. [Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121. Turkish. doi:10.5455/apd.34482


Web Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan. [Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=34482 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.34482


AMA (American Medical Association) Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan. [Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121. Turkish. doi:10.5455/apd.34482Vancouver/ICMJE Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan. [Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2013), [cited April 01, 2020]; 14(2): 115-121. Turkish. doi:10.5455/apd.34482Harvard Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan (2013) [Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]. Anadolu Psikiyatri Derg, 14 (2), 115-121. Turkish. doi:10.5455/apd.34482Turabian Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan. 2013. [Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]. Anatolian Journal of Psychiatry, 14 (2), 115-121. Turkish. doi:10.5455/apd.34482Chicago Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan. "[Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]." Anatolian Journal of Psychiatry 14 (2013), 115-121. Turkish. doi:10.5455/apd.34482MLA (The Modern Language Association) Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan. "[Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]." Anatolian Journal of Psychiatry 14.2 (2013), 115-121. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.34482APA (American Psychological Association) Style

Etem Erdal Ersan, Gulay Yildirim, Orhan Dogan, Selma Dogan (2013) [Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them]. Anatolian Journal of Psychiatry, 14 (2), 115-121. Turkish. doi:10.5455/apd.34482