ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder

Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar.

Cited by (5)

Abstract
Objective: The aim of the present study is to adapt the Morisky Medication Adherence Scale to Turkish, examine the reliability and validity of the scale among bipolar mood disorder patients and examine the relationship between mood stabilizers' blood drug levels and adherence to treatment. Methods: The sample comprised 59 bipolar mood disorder (BMD) patients in Gaziantep University Şahinbey Research and Practice Hospital Psychiatry Department Mood Disorder Clinic, who met the study requirements and who was diagnosed with BMD. The inclusion criterion for patients was to be euthymic at the time of the study. After examining the linguistic equivalence of the scale, its reliability and validity were assessed. Internal consistency and test-retest reliability were performed for reliability analysis; factor analysis was performed in order to determine construct validity, and Kappa agreement analysis was performed for external validity. Results: The internal consistency coefficient of the scale was found to be 0.62 while test-retest reliability coefficients were found to range between 0.64 and 0.96. In factor analysis, the KMO value was found to be 0.636; Bartlett's test result was found to be 29.312 and the items intercorrelated with each other in a perfect way. It was also found out that most of the variables had common features, loaded on a single factor and the total variance rate of the scale had a sufficient value. Responses of patients' relatives and patients' blood drug levels were taken as criterion for external validity and a statistically significant agreement was found between these criteria and patients' MMAS. Conclusion: On the basis of these results, it was concluded that Morisky Medication Adherence Scale is a valid and reliable measurement instrument for bipolar disorder and is recommended to be used in the clinic and research.

Key words: bipolar mood disorders, Morisky Medication Adherence Scale, validity, reliability, drug blood levelMorisky Tedavi Uyum Ölçeğinin iki uçlu duygudurum bozukluğu için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Ozet
Amaç: Bu çalışmanın amacı Morisky Tedavi Uyum Ölçeğini Türkçeye uyarlamak, iki uçlu duygudurum bozukluğu hastalarında ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini yapmak ve duygudurum düzenleyici ilaçların kan düzeyleri ile tedaviye uyum arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Yöntem: Çalışmaya Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Duygudurum Bozuklukları Polikliniği’ne başvuran ve çalışmaya alınma ölçütlerine uyan 59 iki uçlu duygudurum bozukluğu hastası katılmıştır. Hastaların çalışmaya alındığı sırada ötimik olmaları koşulu aranmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliliği incelendikten sonra, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Güvenilirlik analizleri için içyapı tutarlılığı ve test-tekrar test güvenirliği, yapı geçerliliğini saptamak için faktör analizi, dış geçerlilik için kappa uyuşma analizi uygulanmıştır. Bulgular: Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.62, test-tekrar test güvenirlik katsayıları 0.64-0.96 arasında bulunmuştur. Faktör analizinde KMO değeri 0.636; Bartlett’s testi sonucu 29.312, p<0.001 olarak saptanmış olup maddelerin birbirleri ile mükemmel şekilde korele olduğu saptanmıştır. Değişkenlerin çoğunun ortak nitelikli değişkenler olduğu, tek faktör etrafında yoğunlaştıkları ve ölçeğin toplam varyans oranının yeterli bir değere sahip olduğu bulunmuştur. Dış geçerlilik ölçütü olarak hasta yakınlarının yanıtları ve hastaların ilaç kan düzeyleri alınmış, bu ölçütler ile hastaların MTUÖ sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı uyuşma saptanmıştır. Sonuç: Bu veriler doğrultusunda Morisky Tedavi Uyum Ölçeğinin iki uçlu bozuklukta geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmış olup, klinikte ve araştırmalarda kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İki uçlu duygudurum bozukluğu, Morisky Tedavi Uyum Ölçeği, geçerlilik, güvenilirlik, ilaç kan düzeyi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Güven Bahar
Articles by Haluk A. Savaş
Articles by Ahmet Ünal
Articles by Esen Savaş
Articles by Hilal Kaya
Articles by Aynur Bahar
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 11793
Downloaded: 1629
Cited: 5


REFERENCES
1. Angst J, Sellaro R. Historical perspectives and natural history of bipolar disorder. Biol Psychiatry 2000; 48:445-457. [DOI via Crossref]   
2. Baldessarini RJ, Perry R, Pike J. Factors associated with treatment nonadherence among US bipolar disorder patients. Hum Psychopharmacol Clin Exp 2008; 23:95-105. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
3. Savaþ HA, Ünal A, Výrýt O. Treatment adherence in bipolar disorder. Journal of Mood Disorders 2011; 1:95-102.
4. Meriç M. Anksiyolitik ve Antidepresan Kullanan Bireylerin Tedaviye Uyumlarýnýn Ýncelenmesi. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, GTA Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, 2006.
5. Sajatovic M, Velligan DI, Weiden, Valenstein MA, Ogedegbe G. Measurment of psychiatric treatment adherence. J Psychosom Res 2010;69:591-599. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
6. Nose M, Barbui C, Gray R, Tansella M. Clinical interventions for treatment non-adherence in psychosis: meta-analysis. Br J Psychiatry 2003; 183:197-206. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
7. Sajatovic M, Biswas K, Kilbourne AK, Fenn H, Williford W, Bauer MS. Factors associated with prospective long-term treatment adherence among individuals with bipolar disorder. Psychiatr Serv 2008; 59:753-759. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
8. Oral ET, Þahin Þ, Akman B, Verimli A. Ýki uçlu duygudurum bozukluðu olan hastalarda tedaviye uyum: "Farz edelim ki, þeker hastasýsýn" demek yeterli mi? Anadolu Psikiyatri Derg 2002; 3:212-222.
9. Koç A. Kronik Psikoz Hastalarýnda Tedavi Uyumunun ve Tedavi Uyumu ile Ýliþkili Etkenlerin Deðerlendirilmesi. Yayýmlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri ABD, 2006.
10. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care 1986; 24:67-74. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
11. Morisky DE. DiMatteo MR. Improving the measurement of self-reported medication nonadherence: Final response. J Clin Epidemiol 2011; 64:262-263. [DOI via Crossref]   
12. Rigby D. Adherence assessment tools: Drugs don&#8223;t work when they&#8223;re not taken. Australian Journal of Pharmacy 2007; 88:32-33.
13. Yýlmaz S. Psikiyatri Hastalarýnda Ýlaç Yan Etkileri ve Ýlaç Uyumu. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ýstanbul Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Ýstanbul, 2004.
14. Muslu S. Þizofrenide Sosyal Desteðin ve Aile Tutumunun Hastanýn Tedaviye Uyumu Üzerindeki Etkisinin Araþtýrýlmasý. Yayýmlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010.
15. Aydemir Ö, Köroðlu E. Psikiyatride Kullanýlan Klinik Ölçekler. Ankara: Hekimler Yayýn Birliði, 2009, s.117, 135.
16. Akdemir A, Örsel S, Dað Ý, Türkçapar H, Ýþcan N, Özbay H. Hamilton depresyon derecelendirme ölçeðinin geçerliliði, güvenilirliði ve klinikte kullanýmý. 3P Dergisi 1996; 4:251-259.
17. Karadað F, Oral ET, Yalçýn FA, Erten E. Young mani derecelendirme ölçeðinin Türkiye&#8223;de geçerlik ve güvenilirliði. Türk Psikiyatri Derg 2001; 13:107-114.
18. Büyüköztürk Þ. Sosyal Bilimler Ýçin Veri Analizi El Kitabý. Ankara: Pegem Akademi, 2009.
19. Akdað M. SPSS&#8223;de Ýstatistiksel Analizler. Malatya, 2011.iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/669/file/SPSS%20testleri.doc 11.02.2013
20. Tavþancýl E. Tutumlarýn Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayýn Daðýtým, 2006.
21. Büyüköztürk Þ. Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliþtirmede kullanýmý. Kuram ve Uygulamada Eðitim Yönetimi 2002; 32:470-483.
22. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, Ward H.Predictive validity of a medication adherence measure in an outpatient setting. J Clin Hypertens 2008; 10:348-354. [DOI via Crossref]   
23. Sajatovic M, Davies M, Hrouda DR. Enhancement of treatment adherence among patients with bipolar disorder. Psychiatr Serv 2004; 55:264-269. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
24. Ercan Ý, Kan Ý. Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi 2004; 30:211-216.
25. Mantar A. Anksiyete Duyarlýlýðý Ýndeksi-3&#8223;ünTürkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalýþ-masý. Yayýmlanmamýþ Uzmanlýk Tezi, Ýzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi, 2008.
26. Sünbül AM. Düþünme Stilleri Ölçeði&#8223;nin geçerlik ve güvenirliði. Eðitim ve Bilim 2004; 29:25-42.
27. Þencan H. Sosyal ve Davranýþsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayý-nevi, 2005.
28. Boyacýoðlu H, Güneri P. Saðlýk araþtýrmalarýnda kullanýlan temel istatistik yöntemler. Hacettepe Diþ Hekimliði Fakültesi Dergisi 2006; 30:33-39.

This Article Cited By the following articles

Group cognitive behavioural therapy can reduce stigma and improve treatment compliance in major depressive disorder patients
Early Intervention in Psychiatry 2020; 14(2): 172.

1
 
The effect of education and telephone follow‐up intervention based on the Roy Adaptation Model after myocardial infarction: randomised controlled trial
Scand J Caring Sci 2020; 34(1): 247.

2
 
Group cognitive behavioural therapy can reduce stigma and improve treatment compliance in major depressive disorder patients
Early Intervention in Psychiatry 2019; (): .

3
 
Bipolar Bozukluğu olan Hastalarda Uyku Kalitesi, Biyolojik Ritim Örüntüsü ve Yaşam Kalitesinin Tedavi Uyumuyla İlişkisi
2017; 1(1): 10.

4
 
The effect of temperament on the treatment adherence of bipolar disorder type I
Nordic Journal of Psychiatry 2016; 70(3): 176.

5
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar. [Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149. Turkish. doi:10.5455/apd.39827


Web Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar. [Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=39827 [Access: April 01, 2020]. Turkish. doi:10.5455/apd.39827


AMA (American Medical Association) Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar. [Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149. Turkish. doi:10.5455/apd.39827Vancouver/ICMJE Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar. [Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2014), [cited April 01, 2020]; 15(2): 141-149. Turkish. doi:10.5455/apd.39827Harvard Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar (2014) [Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]. Anadolu Psikiyatri Derg, 15 (2), 141-149. Turkish. doi:10.5455/apd.39827Turabian Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar. 2014. [Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (2), 141-149. Turkish. doi:10.5455/apd.39827Chicago Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar. "[Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 15 (2014), 141-149. Turkish. doi:10.5455/apd.39827MLA (The Modern Language Association) Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar. "[Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]." Anatolian Journal of Psychiatry 15.2 (2014), 141-149. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.39827APA (American Psychological Association) Style

Guven Bahar, Haluk A. Savas, Ahmet Unal, Esen Savas, Hilal Kaya, Aynur Bahar (2014) [Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder]. Anatolian Journal of Psychiatry, 15 (2), 141-149. Turkish. doi:10.5455/apd.39827