ISSN 1302-6631
 

Case Report 


Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report

Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt.

Abstract
Frontal lobe syndrome (FLS) is a clinical picture caused by damages due to reasons like prefrontal cortex cerebrovascular disease, tumor, infection or head trauma and displaying itself through distinct and permanent personality, social adaptation, and behavior changes. A 13-year-old, right-handed male case was in deep coma for 1.5 months after a traffic accident 28 months ago. His brain tomography revealed fractures in right orbital floor and anterior skull base, subarachnoid hemorrhage, right frontal contusion, left frontal epidural hematoma and pneumocephalus. Two months after the accident, case could perform simple commands and was right hemiplegic and motor aphasic. Motor deficit was treated through rehabilitation. His family was complaining about his hoarseness, inattentiveness, forgetfulness, overeating, meaningless crying, itchiness, nervosity, aggressiveness, swearing, and repeating the same sentence. In the examination, he had partial time orientation, intermediate self-care, increased euphoric, psychomotor activity, labile and inappropriate affect, disinhibition, no insight, hoarse voice, foul language, near-far memory disorder and impaired reading, writing, calculating and judging compared to his peers. FLS was considered for the patient. This case was reported since his daily-life activities considerably deteriorated due to FLS remaining as sequellae despite full recovery in deep coma and motor deficit, developing after head trauma.

Key words: frontal lobe, head trauma, disinhibitionKafa Travması Sonrası Gelişen Frontal Lob Sendromu: Olgu Sunumu

Ozet
Frontal lob sendromu (FLS) kişilik, sosyal uyum ve davranışta belirgin ve kalıcı değişikliklerle kendini gösteren, özellikle prefrontal korteksin serebrovasküler hastalık, tümör, enfeksiyon veya kafa travması gibi nedenlerle hasarlanması sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. 13 yaşında sağ elini kullanan erkek olgu, 28 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası 1,5 ay derin komada kalmış. Beyin tomografisinde sağ orbita tabanı ve ön kafa kaidesinde kırık, subaraknoid kanama, sağ frontalde kontüzyon alanları, sol frontal epidural hematom ve pnömosefali saptanmış. Kazanın ikinci ayında basit emirleri yerine getirebiliyor, sağ hemiplejik ve motor afazikmiş. Motor defisiti rehabilitasyonla düzelmiş. Ailesi, olgunun ses kısıklığı, dalgınlık, unutkanlık, çok yemek yeme, anlamsız ağlama, kaşıntı, sinirlilik, saldırganlık, aşırı küfür etme ve aynı cümleyi tekrarlamasından şikayetçiydi. Muayenede; zaman yönelimi kısmi, özbakımı orta, öforik, psikomotor aktivitesi artmış, duygulanımı oynak ve uygunsuz, dizinhibe, içgörüsü olmayan, küfürlü ve kısık sesle konuşan, yakın-uzak bellek bozukluğu olan olgunun okuma, yazma, hesaplama ve yargılaması yaşıtlarına göre bozuktu. Hastada FLS düşünüldü. Kafa travması sonrası gelişen derin koma ve motor defisitte tam düzelme olmasına karşın sekel olarak kalan FLS nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinin ileri derecede bozulmuş olması sebebiyle olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: frontal lob, kafa travması, dizinhibisyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Betül Çevik
Articles by Ali Yıldırım
Articles by Dürdane Aksoy
Articles by Erdal Özer
Articles by Semiha Kurt
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2936
Downloaded: 1553
Cited: 0

REFERENCES
1. Hariri AG, Öncü F, Karadað F. Ýki olgu nedeniyle frontal lob sendromu. Anadolu Psikiyatri Derg 2004; 5:179-187.
2. Kartalcý Þ, Ünal S, Özdemir S. Adli yönden frontal lob sendromu: Bir olgu sunumu. Anadolu Psikiyatri Derg 2011; 12:160-162.
3. Powell KB, Voeller KK. Prefrontal executive function syndromes in children. J Child Neurol 2004; 19:785-97. [Pubmed]   
4. Bonelli RM, Cummings JL. Frontal-subcortical circuitry and behavior. Dialogues Clin Neurosci 2007; 9:141-51. [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
5. Mesulam MM. Davranýþsal ve Kognitif Nörolojinin Ýlkeleri. ÝH Gürvit (Çev. Ed.), Ýstanbul: Yelkovan Yayýncýlýk, 2004, s.39-46.
6. Ertuðrul A. Davranýþýn Nörobiyolojik Temelleri. MO Öztürk, A Uluþahin (Eds.), Ruh Saðlýðý ve Bozukluklarý, on birinci baský, Ankara: Tuna Matbaacýlýk, 2011, s.27-51.
7. Ozan E, Deveci E, Kýrpýnar Ý, Tehli Ö. Olfaktor oluk meningiyomuna baðlý frontal lob sendromu: Gözden geçirme. Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:279-284.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354


Web Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=155354 [Access: November 21, 2018]. Turkish. doi:10.5455/apd.155354


AMA (American Medical Association) Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354Vancouver/ICMJE Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anadolu Psikiyatri Derg. (2015), [cited November 21, 2018]; 16(3): 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354Harvard Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt (2015) [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anadolu Psikiyatri Derg, 16 (3), 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354Turabian Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. 2015. [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (3), 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354Chicago Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. "[Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]." Anatolian Journal of Psychiatry 16 (2015), 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354MLA (The Modern Language Association) Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt. "[Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]." Anatolian Journal of Psychiatry 16.3 (2015), 223-226. Print.Turkish. doi:10.5455/apd.155354APA (American Psychological Association) Style

Betul Cevik, Ali Yildirim, Durdane Aksoy, Erdal Ozer, Semiha Kurt (2015) [Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report]. Anatolian Journal of Psychiatry, 16 (3), 223-226. Turkish. doi:10.5455/apd.155354

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Investigation of mindfulness and affecting factors of mindfulness among substance users and non users [Turkish]
  Kültegin Ögel, Nuray Sarp, Defne Tamar Gürol, Eda Ermağan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(4): 282-288
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.169583

 • Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey [Turkish]
  Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61
  » Abstract

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101

 • The relationship between smoking & alcohol use and internet addiction among the university students [Turkish]
  Hüseyin Alaçam, Figen Çulha Ateşçi, Abdullah Cem Şengül, Selim Tümkaya
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(6): 383-388
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.172340

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Most Cited Articles
 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Childhood trauma in recurrent and first episode depression [Turkish]
  Feridun Bülbül, Ülkü Çakır, Cuma Ülkü, İdris Üre, Onur Karabatak, Gökay Alpak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 93-99
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34484
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 3 times [Click to see citing articles]