ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study

Merih Altıntaş, Leman İnanç, Ayşe Nazlı Hunca, Cihan Ektiricioğlu, Nihan Yılmaz, Zehra Olcay Tuna, Rıdvan Üney.

Abstract
Objective: To compare patients with synthetic cannabinoid use disorder with healthy controls in terms of impulsivity, aggression, and theory-of-mind skills, and to identify the correlation between the level of mentalizing skills and aggression and impulsivity. Methods: The study included 80 out-patients who applied to the Erenköy Mental Health Training and Research Hospital, Sancaktepe Addiction Treatment Outpatient Counselling Training and Rehabilita-tion Centre (BADEM), and were diagnosed with the synthetic cannabinoid use disorder according to the DSM-5 diagnosis criteria, and 50 healthy volunteers without substance use disorders. The study tools were the Reading the Mind in the Eyes Test, Addiction Profile Index, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Barratt Impul-siveness Scale, and Buss-Perry Aggression Questionnaire. Results: The scores obtained from Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory by the patients' group were significantly higher than the control group. Although the total scores from Buss-Perry physical and verbal aggression subscales were significantly higher in the patient group, the anger and hostility subscale scores did not differ between the groups. The motor Barratt score was significantly higher in the patients’ group than the control group. No significant difference was found between the groups in terms of Barratt attention, non-planning Barratt, and total Barratt scores. There was also no significant difference between the groups in terms of the Reading the Mind in the Eyes scores. A positive correlation was observed between Buss-Perry and Barratt scores. There was no significant correlation between the scores from both scales and the Reading the Mind in the Eyes scores. Conclusion: The patients with SC use disorder are frequently inclined to suffer from anxiety and depression, and may have an increased aggression. It was concluded that the aggression and impulsivity observed in those people may be associated with each other, whereas they have no correlation with the theory-of-mind skills.

Key words: Theory of mind, mentalizing, synthetic cannabinoids, aggression, impulsivitySentetik kannabinoid kullanım bozukluğu olan hastalarda zihin kuramı, agresyon ve dürtüsellik: Olgu-kontrol çalışması

Ozet
Amaç: Bu çalışmada sentetik kannabinoid (SK) kullanım bozukluğu olan hastalar ile sağlıklı kontrolleri dürtüsellik, agresyon ve zihin kuramı becerileri açısından karşılaştırmak ve bu hastalarda zihinselleştirme beceri düzeyi ile agresyon ve dürtüsellik arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sancaktepe Bağımlılık Ayakta Tedavi Danışma Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (BADEM) ayaktan başvuran, DSM-5 tanı ölçütlerine göre SK kullanım bozukluğu tanısı konulan 80 hasta ve madde kullanımı olmayan 50 sağlıklı gönüllü alındı. Örnekleme Veri Toplama Formu, Gözlerden Zihin Okuma Testi, Bağımlılık Profil İndeksi, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Barrat Dürtüsellik Ölçeği, Buss- Perry Saldırganlık Ölçeği uygulandı. Bulgular: Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği puanı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Buss-Perry fiziksel ve sözel saldırganlık alt ölçekleri ve toplam puanı hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptanırken, öfke ve düşmanlık alt ölçek puanları gruplar arasında farklılık göstermedi. Motor Barrat puanı SK kullanan grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Barrat dikkat, tasarlanmamış Barrat ve toplam Barrat puanları bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. SK kullanan grup ve kontrol grubu gözlerden zihin okuma puanları açısından da anlamlı derecede farklı bulunmadı. Buss-Perry ile Barrat puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. Her iki ölçek puanları ile zihin okuma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, SK kullanım bozukluğu olan hastalarda anksiyete ve depresyonun sık eşlik ettiğini ve bu kişilerin saldır-ganlıklarının artmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu kişilerde gözlenen saldırganlık ve dürtüselliğin birbiriyle ilişkili olabileceği, ama zihin kuramı becerileri ile ilişkilerinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zihin kuramı, mentalizasyon, sentetik kannabinoidler, agresyon, dürtüsellik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Merih Altıntaş
Articles by Leman İnanç
Articles by Ayşe Nazlı Hunca
Articles by Cihan Ektiricioğlu
Articles by Nihan Yılmaz
Articles by Zehra Olcay Tuna
Articles by Rıdvan Üney
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2001
Downloaded: 663
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Altintas M, Inanc L, Hunca AN, Ektiricioglu C, Yilmaz N, Tuna ZO, Uney R. Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 5-12. doi:10.5455/apd.281003


Web Style

Altintas M, Inanc L, Hunca AN, Ektiricioglu C, Yilmaz N, Tuna ZO, Uney R. Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=281003 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.281003


AMA (American Medical Association) Style

Altintas M, Inanc L, Hunca AN, Ektiricioglu C, Yilmaz N, Tuna ZO, Uney R. Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 5-12. doi:10.5455/apd.281003Vancouver/ICMJE Style

Altintas M, Inanc L, Hunca AN, Ektiricioglu C, Yilmaz N, Tuna ZO, Uney R. Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited June 27, 2019]; 20(1): 5-12. doi:10.5455/apd.281003Harvard Style

Altintas, M., Inanc, . L., Hunca, . A. N., Ektiricioglu, . C., Yilmaz, . N., Tuna, . Z. O. & Uney, . R. (2019) Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (1), 5-12. doi:10.5455/apd.281003Turabian Style

Altintas, Merih, Leman Inanc, Ayse Nazli Hunca, Cihan Ektiricioglu, Nihan Yilmaz, Zehra Olcay Tuna, and Ridvan Uney. 2019. Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 5-12. doi:10.5455/apd.281003Chicago Style

Altintas, Merih, Leman Inanc, Ayse Nazli Hunca, Cihan Ektiricioglu, Nihan Yilmaz, Zehra Olcay Tuna, and Ridvan Uney. "Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 5-12. doi:10.5455/apd.281003MLA (The Modern Language Association) Style

Altintas, Merih, Leman Inanc, Ayse Nazli Hunca, Cihan Ektiricioglu, Nihan Yilmaz, Zehra Olcay Tuna, and Ridvan Uney. "Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study." Anatolian Journal of Psychiatry 20.1 (2019), 5-12. Print. doi:10.5455/apd.281003APA (American Psychological Association) Style

Altintas, M., Inanc, . L., Hunca, . A. N., Ektiricioglu, . C., Yilmaz, . N., Tuna, . Z. O. & Uney, . R. (2019) Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 5-12. doi:10.5455/apd.281003

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]