ISSN 1302-6631
 

Original Research (Original Article) 


Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?

Murat Eren Özen, Miriş Dikmen, Duygu Tap, Sinan Özler, Mehmet Bertan Yılmaz, Meral Urhan Küçük.

Abstract
Objectives: Schizophrenia is a complex neuropsychiatric disorder that affects approximately 1% of the population. Estrogens may play an important role in the etiology and treatment of this disorder. They mediate effect by either estrogen receptors. GPR30 is an alternative G protein-coupled receptor distinct from the classical estrogen recep-tors (ER𝛼 and ER𝛽). We aimed to investigate the association between GPR30 gene SNP rs3808350 and gonadal hormone (estrogen and testosterone) levels, and their association with development of schizophrenia, in a Turkish population. Methods: A total 117 schizophrenia patients and 123 control individuals were genotyped with method Real-Time PCR. Results: In the comparison of the patients and the control group with regard to the SNP genotype and allele frequencies did not show significant differences. However, there was a significant decrease in the pre-sence of AA+AG genotypes in the patient group. There were significant differences in terms of estrogen, testos-terone. In the patient group, estrogen and testosterone levels were lower than the control group. Conclusions: This is the first study examining allele and genotype frequencies of GPR30 gene SNP rs3808350 in schizophrenia patients. Because of effects of gene polymorphisms may differ in the population from the population, we may suggest that role of GPR30 gene SNP rs3808350 in development of schizophrenia must be investigated in different and wider populations.

Key words: Estrogen, Schizophrenia, GPR30, Genetic variations.Şizofreni gelişiminde G-protein östrojen reseptör geni (GPR30) polimorfizminin rolü var mıdır?

Ozet
Amaç: Şizofreni, toplumun yaklaşık %1'ini etkileyen karmaşık bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluğun etiyolojisi ve tedavisinde östrojenler önemli bir rol oynayabilir. Etkisini bir östrojen bir reseptörü tarafından etki yaratır. GPR30, klasik östrojen reseptörlerinden (ER𝛼 ve ER𝛽) farklı bir alternatif G protein-bağlı reseptördür. Türk popülasyonunda GPR30 geni SNP rs3808350 polimorfizmi ile gonadal hormon (östrojen ve testosteron) düzeyleri ve şizofreni gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Yöntem: Toplam 117 şizofreni hastası ve 123 kontrol hastası Real-Time PCR yöntemiyle genotiplendirildi. Sonuçlar: Hasta grubu kontrol grubuyla karşılaştırıldığında SNP genotip ve alel sıklıkları açısından anlamlı farklılıklar görülmedi. Ancak, hasta grubunda kontrole göre AA+AG genotip sıklığında bir anlamlı bir azalma görüldü. Bununla birlikte, östrojen ve testosteron açısından anlamlı farklılıklar vardı. Hasta grubunda östrojen ve testosteron düzeyleri kontrol grubundan daha düşüktü. Tartışma: Bu çalışma, şizofreni hastalarında GPR30 geni SNP rs3808350'nin alel ve genotip frekanslarını inceleyen ilk çalışma-dır. Gen polimorfizminin etkilerinin popülasyondan popülasyona farklılık göstermesi nedeniyle, GPR30 geni SNP rs3808350'nin şizofrenideki rolünün farklı ve daha geniş popülasyonlarda araştırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Östrojen, Şizofreni, GPR30, genetik farklılık


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Murat Eren Özen
Articles by Miriş Dikmen
Articles by Duygu Tap
Articles by Sinan Özler
Articles by Mehmet Bertan Yılmaz
Articles by Meral Urhan Küçük
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1814
Downloaded: 523
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozen ME, Dikmen M, Tap D, Ozler S, Yilmaz MB, Kucuk MU. Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 13-19. doi:10.5455/apd.300305


Web Style

Ozen ME, Dikmen M, Tap D, Ozler S, Yilmaz MB, Kucuk MU. Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?. http://www.anadolupsikiyatri.net/?mno=300305 [Access: June 27, 2019]. doi:10.5455/apd.300305


AMA (American Medical Association) Style

Ozen ME, Dikmen M, Tap D, Ozler S, Yilmaz MB, Kucuk MU. Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?. Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 13-19. doi:10.5455/apd.300305Vancouver/ICMJE Style

Ozen ME, Dikmen M, Tap D, Ozler S, Yilmaz MB, Kucuk MU. Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?. Anadolu Psikiyatri Derg. (2019), [cited June 27, 2019]; 20(1): 13-19. doi:10.5455/apd.300305Harvard Style

Ozen, M. E., Dikmen, . M., Tap, . D., Ozler, . S., Yilmaz, . M. B. & Kucuk, . M. U. (2019) Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?. Anadolu Psikiyatri Derg, 20 (1), 13-19. doi:10.5455/apd.300305Turabian Style

Ozen, Murat Eren, Miris Dikmen, Duygu Tap, Sinan Ozler, Mehmet Bertan Yilmaz, and Meral Urhan Kucuk. 2019. Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 13-19. doi:10.5455/apd.300305Chicago Style

Ozen, Murat Eren, Miris Dikmen, Duygu Tap, Sinan Ozler, Mehmet Bertan Yilmaz, and Meral Urhan Kucuk. "Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?." Anatolian Journal of Psychiatry 20 (2019), 13-19. doi:10.5455/apd.300305MLA (The Modern Language Association) Style

Ozen, Murat Eren, Miris Dikmen, Duygu Tap, Sinan Ozler, Mehmet Bertan Yilmaz, and Meral Urhan Kucuk. "Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?." Anatolian Journal of Psychiatry 20.1 (2019), 13-19. Print. doi:10.5455/apd.300305APA (American Psychological Association) Style

Ozen, M. E., Dikmen, . M., Tap, . D., Ozler, . S., Yilmaz, . M. B. & Kucuk, . M. U. (2019) Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia?. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (1), 13-19. doi:10.5455/apd.300305

Most Viewed Articles
 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • The relationship between aggression and online video game addiction: a study on massively multiplayer online video game players [Turkish]
  H. Andaç Demirtaş Madran, Eda Ferligül Çakılcı
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 99-107
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39828

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380

 • Reliability and validity of the Morisky Medication Adherence Scale for bipolar mood disorder [Turkish]
  Güven Bahar, Haluk A. Savaş, Ahmet Ünal, Esen Savaş, Hilal Kaya, Aynur Bahar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 141-149
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39827

 • Cases of sibling incest resulting in pregnancy [Turkish]
  Evrim Aktepe, Orhan Kocaman
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 177-180
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35965

 • Eating disorders and psychosis [Turkish]
  Vesile Altınyazar, Fulya Maner
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 84-88
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.38073

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692

 • Job satisfaction and perceived job stress of the health professionals and the relationship between them [Turkish]
  Etem Erdal Erşan, Gülay Yıldırım, Orhan Doğan, Selma Doğan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 115-121
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34482

 • Death anxiety in elderly cases [Turkish]
  Zehra Öztürk, Gonca Karakuş, Lut Tamam
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 37-43
  » Abstract

 • Most Downloaded
 • Regional drug abuse prevalence depending on laboratory based urine illicit drug screening results [Turkish]
  Çiğdem Karakükcü, Mehmet Zahit Çıracı, Derya Koçer, Gözde Ertürk Zararsız, Mustafa Reyhancan, İsmail Altıntop
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(2): 169-176
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.264474

 • Frontal Lobe Syndrome Developing After Head Trauma: Case Report [Turkish]
  Betül Çevik, Ali Yıldırım, Dürdane Aksoy, Erdal Özer, Semiha Kurt
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 223-226
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.155354

 • Arachnoid cysts accompanied with psychiatric symptoms: Case series [Turkish]
  Sıla Yazar, Nurhan Fıstıkcı, Gülsüm Cantürk, Serap Oflaz, Ali Haydar Küçüktüfekçi, Alkin Yılmaz, Demet Yandım Kuşçu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 87-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.35964

 • Schizophrenia and mega cisterna magna: case report [Turkish]
  Semra Karayılan, Atila Erol
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 90-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36699

 • Thyroid gland functions are affected in obsessive-compulsive disorder [English]
  Osman Mermi, Murad Atmaca
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(2): 99-103
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.178087

 • Educational needs assessment of stigmatization towards mental illness in medical education: qualitative and quantitative approach [Turkish]
  Meral Demirören, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ-Koşan, Meram Can Saka
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(1): 22-29
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.45731

 • Translation of Big-Five Personality Questionnaire into Turkish and comparing it with Five Factor Personality Inventory Short Form [Turkish]
  Arkun Tatar
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(1): 51-61
  » Abstract » doi: 10.5455/apd.220580

 • Severe mental disorders, depression and smoking cessation [Turkish]
  L. İlhan Yargıç, Hayriye Baykan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 77-83
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34493

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501

 • Impulsivity in patients with obesity and correlations with body perception and self-esteem [Turkish]
  G Sarısoy, A Atmaca, G Ecemiş, K Gümüş, O Pazvantoğlu
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 53-61
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.34469

 • Most Cited Articles
 • Validity and reliability of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale-Short Version among university students [Turkish]
  Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz , Nesrin Dilbaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 73-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.176101
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Burnout, job satisfaction and depression in the healthcare personnel who work in the emergency department [Turkish]
  Cem Gökçen, Suat Zengin, Mehmet Murat Oktay, Gökay Alpak, Behçet Al, Cuma Yıldırım
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 122-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36379
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Psychometric properties of the Turkish version of the Yale Food Addiction Scale among bariatric surgery patients [English]
  Güzin Mukaddes Sevinçer, Numan Konuk, Süleyman Bozkurt, Özge Saraçlı, Halil Coşkun
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supplement 1): 44-53
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.174345
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • Turkish adaptation of Young’s Internet Addiction Test-Short Form: a reliability and validity study on university students and adolescents [Turkish]
  Mustafa Kutlu, Mustafa Savcı, Yasin Demir, Ferda Aysan
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 1): 69-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.190501
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]

 • The reliability and validity of Turkish version of The Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient population [Turkish]
  Nuray Atasoy, Özge Saraçlı, Numan Konuk, Handan Ankaralı, S. Olga Güriz, Asena Akdemir, Güzin Mukaddes Sevinçer, Levent Atik
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 238-247
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39829
  Cited : 7 times [Click to see citing articles]

 • The effects of the service of community mental health center on the patients with schizophrenia - evaluation of quality of life, disabilities, general and social functioning- a summary of one year follow-up [Turkish]
  Hülya Ensari, Bülent Kadri Gültekin, Derya Karaman, Ayşegül Koç, Ali Fuat Beşkardeş
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 108-114
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36380
  Cited : 6 times [Click to see citing articles]

 • The Scale of Positive and Negative Experience: a validity and reliability study for adolescents [Turkish]
  Bülent Baki Telef
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(1): 62-68
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36692
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • An evaluation of the quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and their families [English]
  Hasan Kandemir, Birim Günay Kılıç, Suat Ekinci, Murat Yüce
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(3): 265-271
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.46202
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • The prediction level of caregiver burden on caregivers’ state-trait anxiety levels [Turkish]
  Zümra Özyeşil, Aslin Oluk, Duran Çakmak
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(1): 39-44
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.39820
  Cited : 5 times [Click to see citing articles]

 • Sociodemographic characteristics and psychiatric evaluation of girls who were married at younger age and referred for criminal evaluation [Turkish]
  Nusret Soylu, Muhammed Ayaz
  Anadolu Psikiyatri Derg. 2013; 14(2): 136-144
  » Abstract & References » doi: 10.5455/apd.36694
  Cited : 4 times [Click to see citing articles]